آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

میخانـــه

 

فتـــــــــنه انگـــــزبـــــود مجــلس شــــاها نــــــهِ تـــــو
بهتــــراز کــعبــه بـــود گـوشـــــه ی میــخــانــــهِ تـــــو
 
سحـــــرِ نیسـت ، کــه از آیت  عــشـقــت نـــــــرســـــد
بــه مـن از جــــام مـی وســـاغــــر و پــیمــــانـــــهِ تـــو
 
خـوش مجـلــــل تـــو نمــودی همــــه اطـــراف چمــــن
مـن غـــــــلا مـم بـــه غــــلام درِ کـــــا شـــانـــــهِ تـــو
 
عـــهـــد و پیمـــان بنمـــا ، تا کـه  شـوی  مــهــمــا نــم
عصــر گاهِ شــوم حـاضــــر ، بــه درِ خــــــانــــهِ تــــو
 
انـدر آن شب کـه  تـــو  حــــاکــم شوی وحـــــکم کنــــی
بــزنـم   شــانـه  ، بـــه  آن  کــا کل  مسـتـــا نـــــهِ تـــــو
 
(عندلیبک) نکشــــد ســـــــر زهـــــدایـــات  تــــو ، ای !
ســـر و جــــانـم  بفــــــدای  روخ  جـــــانــــانــــهِ  تـــــــو