آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

میثاق شب

آن روزیکه گشودیم، چشـم در گوشــۀ آن میهن       هـــردم بــه گوش آیـد ،آن نـالـــه وآن شـــیون

آن شـــیخ وشبــاب مـــا، بـــا کـودک نــوزادش        بــارغمـی بر دوش است , افسـرده بـروح وتن

خشکـیده وبی بــــار است آنجــا درخـت عمـــر        نـه خلقت وابـداعـیسـت نــه کار, شــود أحسـن

کـــردند هجــوم آنجــا،ازغــرب وشمـال وشرق        تــا ســود بــرند ازمـلک , صاحب زنند گـــردن

آئـیـن تـبـهــکاری, بـگـــرفــــتــه مـحیطــی آن         بســتـند گلــون خــلق تا نالـــه کـننـد، قـطــغـن

معــکوس شــده هــر کاری یـا شیوه ورفـتاری        آبـاد کـننـد  ویـــران راهــبر شـــده ، راهــــزن

دد وار بـــدریـــد نـد، هــــر جـــا نـفــسی دم زد        آرمـــان سـفیـدی شــــد، بـر خاک سیــه مـدفـن

بــر ســیــنـۀ داغ دشـت پــوسـیـده ســـــر ،آدم         بــا گـــردن وپـا ودسـت زنجــیری غـمی بستند

بلبل به قفس گـــردیده، شـاهین بـرفت زانجــا          بـــرهـــم زدنـد، بـاغـش بــا تیــر وتبـــر بستن

آهـو بــه ختن کــوچـید ،شیرش به زانو خفت         کـوهش به غـــم پـیـچـیـد، بـاخـار وخسی خفـتن

در بــادیـــه وصحــرایش، دیگـــر نــرویـد گل         آن خـــــار مـغـیــلان را بـــر دامــن ودر، کشتن

طــوفـــان ســتم بگــرفت شـــام وسحــر مارا         بـــاشـــند شــکار ظــلم تـا پـوسـت کـنـنـد از تـن

آسمـــان غبــــار از غــم ،آبش بـه زهـر آلود        از خـــاک صــدا آیـد،بس زنــده بــه گــور کــردن

زائـیـده بــه غــم همــراه فـرزند غمین میهـن         کـی؟بخت ســـیـاهــی او, بــا جهـــد توان شستن

این چــرخ فـلک آنجــا, وارونــه کـنـد کارش        شــــادی بـــه غــم دادند ,مـیــثاق بــه شـب بستن

 

دکتور نصیر ندا.

10 اپریل 2007 اسن جرمنی