آرشیف

2016-2-4

گل رحمان فراز

مگر ما زنده نباشیم تا این کار صورت گیرد!!!

نوت: تعصب و خود برتر اندیشی به نزد من از اهمیت قابل ملاحظه ی برخوردار نیست و بدون تملق واژه ی منفور است که از آن در هر حالت متنفرم اما اینکه دیگران با استفاده از فرصت بدبینی ما با این واژه، از آن استفاده حسن نمایند، در واقعیت برای ما نیز تحمل ناپذیر خواهد بود و ما هم با وجود همه پیامد های ناگوار منفی آینده به استقبال اش خواهیم رفت!
اینکه تصمیم انتقال مرکز ولایت بغلان از جای فعلی اش (پلخمری) به محل دیگر (بغلان مرکزی) توسط چند شخص متعصب، هرج و مرج طلب و فرصت جو چون؛ وحیدالله سباوون، اسدالله شهباز، زلمی زهیر، میر سلیمان یعقوبی، عتیق الله، نورالحق علومی، فایده مهمند،  محمد علم راسخ، سرپرست ارگان های محل، معاون تعلیمات عمومی وزارت معارف اتخاذ گردیده و این تصمیم را غرض تاییدی و مشوره با رئيس جمهور غنی با وی نیز در میان گذاشتند خشم همگان را برانگيخته و مردم آرام نخواهد نشست.
بغلان مرکزی کدام خصوصیت ویژه ی را دارا نمی باشد و همانند حمایت گلاب منگل از دشمنان وحشی دولت در دند غوری که موجب انسداد برق کابل و تخریب تجهیزات برق رسانی شد کدام منطق و فلسفه ی را در قبال ندارد و نمی تواند کدام دردی را دوا سازد جز اینکه معضل و مشکل بیافریند. 
بغلان مرکزی از خصوصیات عجیب و غریب منفی و چپ خودش برخوردار است، اینجا وحشت و دهشت بر نفع یک قوم مشخص که به احتمال قوی همه وحشیان و دهشت افگنان را افراد همان قوم تشکیل دهد حکم می راند و نفع این تفرقه اندازی ها به عقربه ی چانس چند شخص محدود در مرکز می چرخد که منافع عامه مردم بغلان را صدمه می زند.
با این انتقال، بغلان وضعیت اش جنگجال برانگيز خواهد شد که نتیجه ی جنگجال بی اتفاقی و نتیجه ی بی اتفاقی جنگ و بی باوری، تجزیه و حتی هجوم دشمنان همانند حادثه ولایت کندز خواهد بود که آن وقت نالیدن به نوای بیچاره بغلان جز اینکه غم را شدت بخشد، کاری دیگر نخواهد کرد.
اغلبا شورش ها در یک منطقه از طرف مردم بی بند و بار و عدم تابع قانون برانگیخته می شود که دولت های مقتدر و طرفدار ثبات و همگرا در صدد خاموش ساختن معضل بر می خیزند ولی اینکه حکومت وحدت ملی خودش چالش زایی می کند، حیرانم! 
من به عنوان یک فرد عادی این مملکت به هیچوجه طرفدار این تصمیم نیستم (تصمیم که کوچکترین ترین توجیه برتر بر آن وجود ندارد) و قبل از اینکه رئیس جمهور به تایید این مورد بپردازد و مردم را وا دارد تا حماسه حضور شان را در مخالفت با این تصمیم غنی نشان دهند، از وی می خواهم تا یک دلیل ضعیف و نسبتاً منطقی را پیرامون انتقال مرکز ولایت بغلان از پلخمری به بغلان مرکزی ارایه فرماید. در غیر آن؛ آرام نخواهیم نشست و مبارزه خواهیم کرد.
پ.ن: ماکیاولی می گوید:"هیچ کس به منظور اینکه یک شورش را برپا می دارد و همان شورش را بعد از استفاده با نفع خودش آرام می سازد، دست به شورش بزند چون احتمال دارد آغاز گر شورش شده بتواند اما مدیریت درست و طرز خاموش ساختن اش از توان هر کس بدور خواهد بود.
 

با احترام
گل رحمان فراز