آرشیف

2018-5-20

محمد سرور انوری غوری

مکلفیت های نظام های سیاسی درقبال حفظ منافع ملی:
 

هرنظام سیاسی براساس موقعیت تاریخی وجغرافیایی وامکانات مادی ومعنوی کشور خود برای نیل به منافع ملی باید:
– امکانات نظامی کافی ومتناسب با موقعیت واهداف ملی.
– دستگاه اطلاعاتی وامنیتی کارا .
– تامین وانباشت ثروت ملی ازطریق رشد اقتصادی.
– امنیت مستمرداخلی وخارجی .
– ایجاد وحدت ویکپارچگی داخلی(وحدت ملی).
– نیروی انسانی ماهر وسیستم آموزشی متناسب .
– غنای فرهنگ ملی وهم آهنگ کردن آن درتطبق بافرهنگ جهانی.
– توان تحقیقاتی ودانش فنی .
– تطبیق سریع باتحولات منطقه یی وجهانی .
– همکاری وروابط گسترده اقتصادی وسیاسی باکشورهای منطقه وفرامنطقه یی .
– حضورفعال درمجامع وسازمانهای بین المللی.
– دارای مسولیت پذیری درخصوص مساله صلح جهانی وامنیت بین المللی باشد.
– مطبوعات ورسانه های آزاد .
معمولآازنیروی نظامی وقدرت اقتصادی بعنوان قدرت سخت افزاری وازنیروی انسانی, فرهنگ,علم,دانش وتحقیقات بعنوان قدرت نرم افزاری یاد میشود .