آرشیف

2014-12-11

عبدالغفور غوری

مکـر غـدار

فــلـک ا ز مـکــر غــد ا ر گـر یـه د ا ر د
جـهـا ن ا ز ظـلـم بـسـیـا ر گـر یـه د ا ر د

شــد ه نـسـل جـو ا ن مـعــتـا د و بـیـکـا ر
ز مـیـن ا ز کـشـت کـو کـنـا ر گـر یـه دارد

قــیـا مــت بـر سـر ی مـا گـشـتـه نـا ز ل
(عا ر ف) ا ز جو ر ر و ز گا ر گریه دارد

بـه سـو ک مـیـهــن و ر نـج و طــنـد ا ر
( فـر و غ ) ما شـر ر بـا ر گـر یــه د ارد

ا د یـب و فـا ضـل و د لـسـو ز غـو ر م
سـخـنور (فضل ) غمخوار گـر یـه دارد

چو ر و ز محشـر ا سـت هـر ر و ز مـیـهـن
نـیـکـو کـا ر و گــنـهـکـا ر گـر یــه د ا ر د

و طـن چـو ن مـسـلـخ ا نـسـا ن گـشـتـه
ز و حـشـت هـر و طـنـد ا ر گـر یـه دارد

ســر ی هـمـو طـنـا ن بـر د ا ر ا یـر ا ن
تـنـا بِ گــر د ن و د ا ر گــر یــه د ا ر د

شـر ر ا نـد ا ز و جنگ ا فر و ز پاکـسـتان
ز گـو شـمـا لـی ی بـا د ا ر گـر یـه د ا ر د

پـنـا هگــا هِ ( اسـا مـه) جـمـلـه ا شـرار
کــه سـا لهـا بـو د همکا ر گـر یـه دارد

بـه ا یـن کـشـو ر نـمـا نــد ه آ بـر و یـی
بی عــز ت گـشـتـه ز نـهـا ر گـر یـه دارد

( کـُـنـر ) د ر شـعــلـه هـا ی جـنگ سـوزد
بـه ا ر گ مـا ( چـپــنـد ا ر ) گـر یـه د ارد

غـم و غــمـخـا نـه و غـمـد ا ر و بـیـغـم
هـمـه با هـم چـو بـیـمـا ر گـر یـه د ا ر د

نـه د ر مـا ن و نـه د ر ما نگـا ه و د ا ر و
طـبـیـب ا ز قـتل و کُـشتا ر گـر یــه د ا ر د

تـنـو ر قـو م گـر ا یی گر م و د ا غ ا سـت
تـر و خـشک جـنگـل و خا ر گر یه د ا ر د

هــیـو لا گـشـتـه ط‌َـرار اخـتـطـاف چی
فـــر و شـنــد ه و تـجــا ر گـر یـه دارد

مـسـا فـر هـا ی د و ر ا ز مـا م مـیـهـن
هـمه خـستـه ز ا خـبـا ر گـر یــه د ا ر د

که خو ا هـد بست رَ هِ د یـو ا نـه و مـست؟
ا گـر عـا قـل و هـو شـیـا ر گـر یـه د ا ر د

بخـو ا ن ( غو ر ی) همیشه و حـد ت قو م
کـنـیـم و حـد ت؛ ستـمگـا ر گـر یــه د ا ر د

هلند
17.09.3013
عبدالغفور ( غوری)
 

ا ین پا ر چه به ا ستقبا ل سر و د ه ها ی همو طنا ن عز یز م هر یک عبد ا لقد یر( عا ر ف ) و حسن شا ه ( فر و غ ) سر و د ه شد ه ا ست که سعا د ت و سر فر ا ز ی شا ن ه ا ر ز و ی همیشگی ما ست.