آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

مکتب

 

منبعی علم وفضیلت مکتب است
راهنما ئی بر حقیقت مکتب است

تکیه گا هی ضد استبداد وظلم

پا سدار فخر و شو کت مکتب است

کار گا هی در همه انوا ع کا ر

دستی بر افزار صنعت مکتب است

آنکه بدهد از جهان تصویر ها

کار دا نی پاک فطرت مکتب است

غنچه های که بما بدهند نشا ط

باغ و راغی عشق و فر حت مگتب است

باز تا بی صورت و معنی ز آن

راز داری با ز مکنت مکتب است

میکند پر ور ده بر دا ما ن خویش

رنگ و با ری حسن وحدت مکتب است

خا لقی رسم و بزر گی افتخا ر

جا یگا هی پر ز نعمت مکتب است

بر غنا ی معنوی دستی بکا ر

کار سا زی بی زغفلت مکتب است

سازه اش با شد نها دی ادمی

قبله گا هی پر ز حر مت مکتب است

اجتما ع را این غنا با شد عظیم

چشمه ساری پر ز عشر ت مکتب است

 

اپریل 2012