آرشیف

2015-1-29

شفیقه شفق

مکاتب بـــــی تخته و معارف تخته فروش

 
کشور عزیزما افغانستان که تازه از زیر خاکستر جنگ وبدبختی سربالا کرده است در واقع به مشکلات اندکی گرفتار نمی باشد؛ بلکه این کشور سراس ، پراست از مشکل وپراست از کمبود  وپراست از بدبختی وسرگردانی .  عرصه معارف هم مانند سایر عرصه ها چیزی که بسیاردارد مشکلات است وکمبودی ها: معارف ومکاتب تعمیرندارد ، معارف کتاب ندارد، معارف معلم ندارد، معارف تخته ندارد ، معارف تباشیرندارد ، معارف چوکی ندارد ، معارف میز ندارد و معارف هیچ چیزندارد.
چندی پیش مسولین یک شاخه ازلیسه سلطان رضیه که درداخل شهر ودر زیر چشم ریاست معارف غور قرار دارد ، دریکی از جلسات معارف از کمبود تخته سیاه شکایت داشتند که مسولین معارف معذرت خواستند  وگفتند ما تخته سیاه نداریم. این درحالی است که دو سه روز قبل موسسه ورلد ویژن به تعداد 18 دانه تخته سیاه در بدل پول از ریاست معارف غور خریداری کرده تا به مکاتب سواد آموزی توزیع نماید. سوال این است که اگرریاست معارف تخته سیاه داشته چرا آنها را به مکاتب خود که همه به کمبود تخته مواجه هستند توزیع نکرده است واگر نداشته پس این تخته ها از کجا سبزشده اند؟؟ موسسه ورلد ویژن به هرحال می توانست مشکل خود را از کدام طریق دیگر حل نماید ومعارف باید بجای اینکه این تخته ها را به موسسات خارجی بفروشد ، بهتربود که آنهارا در مکاتب وبرای اطفال مظلوم این ولایت توزیع می کرد. قضیه تخته ها نشان داد که معارف غور به علاوه کمبودهای دیگری که دارد ، شدیداً به کمبود مدیریت وکمبود دلسوزی وکمبودکار وکمبود کادر مواجه است که ایجاب می کند دراین باره به صورت اساسی فکرصورت گیرد و راه حل جستجو شود.