آرشیف

2018-2-26

استاد فضل الحق فضل

مُسـلمان این چنین کافر ندیدم

مُسـلـمـان ایـن چـنـیــن کا فــر نـدیــدم
شـقـــی و قا تـــل  و چـا کــــر نـدیــدم

شـعــا رش غــارت و چـور وچـپـاول
به ایـن اوصـاف  مـن رهـبـر نـدیــدم

یـزیــد آســا پـِیـی غـصـــب  خــلافــت
ســفــیــه  و ابــلـه  و  ابـتـــر نـدیـــدم

کـنـنـد سـلطـا نـی ا نــدر کـوه و جـنگل
شـهــی  بـی تـاج  و بـی افـسـر نـدیــدم

کـمـر بـسـتـه  به  قــتـــل عـا م  مـلـــت
ز خون رنگـیـن هـمـی خـنـجــر نـدیــدم

فـروشـنــد دیـن وایـمـان عــزت  نـفــس
به  امـــر شـــــرع   بـی  بـا ور نـدیـــدم

شـنــیــد م  داســتــان  ظــلـــم  شــٌــد ا د
ولــی  ایـنـسـان  سـتـمـگـسـتـر نـد یـــدم

بـســان  مـا فـــیـــای   کـــشـــور  خــود
چـنـیــن  د لـبســته  بـر دالـــر نـد یــــدم

به عـا لـم غـیـر رهـبـرهــای ایـن خا ک 
حـریـص و دزد  و تـن پــرور نــد یــــدم

به فـضــل خـود نظـرکـن  ای خــدا یا !
که  جـــز تـو  داور  دیـــگـــر نـــدیـــدم

استاد فـضــل الـحـق  فــضـــل
شــهــــر فـــراه  هـفــتــــم حوت سال 1396 هـجــری شـمـســـی