آرشیف

2021-4-22

گل رحمان فراز

مُخاطرات مأموریت «مشفق» در معارف لعل!
مُخاطرات مأموریت «مشفق» در معارف لعل!
سید علی آقا مشفق

 

سید علی آقا مشفق از جمله قلم بدستان جامعه خویش بشمار می رود. جوان که حتی از بیکاری های دوران دخالت وکلای ولسوالی لعل و سرجنگل در مجلس نمایندگان کشور بر سر کُرسی آمریت معارف لعل استفاده نموده و بر تألیف کتب و تکمیل معیار تحصیلی اش پرداخت. آقای مشفق افتخار مأموریت بدون تمکین با زورمندان را در رأس آمریت معارف ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور داراست. دامنه ی مخاطرات مأموریت مشفق در آمریت معارف این ولسوالی از مرز های ولایتی گذشته است و بر محدودیت دخالت وکلای ولایات دیگر نزدیک گردیده است.

آقای مشفق قبلاً نیز سمت آمریت معارف ولسوالی لعل را برای چندین سال بدوش داشت. درست زمانیکه آقای نادر شاه بحر نماینده مردم در مجلس نمایندگان بود و وی را بر حمایت آقای مشفق برچسپ می زدند. آقای مشفق با تنش های ایجاد شده، دوسیه دار شده و از مقام متذکره استعفا داد. مشفق پای فراتر گذاشت. خواست هم طراز وکلا در میدان انتخابات پارلمانی برای وکیل شدن مبارزه کند. در این مناظره نیز کم نیامد و حد اقل شکست وی، موجب عدم پیزوری رقیبان سیاسی اش نیز گردید.

بعد از آن، بست آمریت معارف لعل و سرجنگل به اعلان رفته و آقای مشفق نامزد احتمالی بود. نامزد که بیم پیروزی اش بر دل وکلا و زورمندان ایجاد شد و آخرین تلاش ها برای شارت لیست نشدن اش صورت گرفت. مشفق با استدلال و اصرار شارت لیست بست مذکور گردید و متعاقباً کامیاب بست از طریق رقابت آزاد و شفاف کمپیوتری اصلاحات اداری گردید. اینبار زمان تن دادن وکلا به توانایی آقای مشفق بود ولی وکلا دست از مخالفت برنداشته و امتحان را لغو نمودند. خواست که می باید امتحان مجدد برگذار گردد.

کمسیون اصلاحات اداری به خواست وکلا معترض تمکین کرده و بلاخره بست را اعلان و مجدداً به رقابت آزاد گذاشتند. این دور هم نتیجه پیروزی آقای مشفق را در برداشت. نتیجه که هیچگاه مورد قبول وکلای معترض قرار نخواهد گرفت. دخالت در توانایی آقای مشفق در واقعیت نادیده گرفتن درایت یک جوان و تن ندادن به اصل شایسته سالاری است. از همه بزرگان، جوانان و علم دوستان می خواهم تا برای این جوان توانا و شايسته دادخواهی کنند. قبول نتیجه امتحان به نفع آقای مشفق توسط رقیبان اش که در امتحان اشتراک نموده بودند در واقعیت گذشتن از حق خویش است. از وکلا نیز می خواهیم از شهادت شان در قبال بگذرند.

تا کی می باید انتظار بکشیم تا سرنوشت مان توسط وکلا ترسیم و تعین گردد. دخالت بر مأموریت آقای سید علی مشفق در واقعیت نادیده گرفتن توانایی جوانان بی واسطه و متکی بر داشته های علمی است. این روزگار باید پایان یابد و مردم شاهد درخشش تلاش و توانایی جوان رسالتمند و شایسته باشند. من با آقای مشفق از لحاظ تیمی تفاوت دیدگاه و اختلاف مسیر دارم. اکثریت دوستان لعلی من مخالف تک روی آقای مشفق اند ولی در این موضع آقای مشفق را حق می دهند و در میدان مبارزه ذیحق می دانند.

تن دادن به این اصل، اوج خود گذری و بزرگی است. از وکلای لعل بخصوص از خانم رقیه نائل می خواهم تا با ملاحظه بی سرنوشت بودن معارف لعل، به این سناریو نقطه پایان ببخشد. حسن نظر و بزرگواری اش را برای منافع مردم لعل به ارمغان بیاورد. مخالفت در این موضوع از اعتبار معترضین می کاهد و دامنه نفرت مؤکلین نکته دان را وسیع تر می نماید.

با مهر

گل رحمان فراز