آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

مو به مو !

 
آمــد بهار و هرسو تراجستجــو کنم
بر مقد مت فشا نـدن گل آرزو کنــم
 
مستانه در خیــال دوچشمان مست تو
صد قصه ازشراب لبــت با سـبو کنم
 
دربــاغ آرزویم اگــر بشکفی چوگل
دل تازه از شمیم توو رنگ و بوکنم
 
بگذرشبی زکـوی من ای آنکه تاسحر
درمحضرت حد یـث دلم موبه مو کنم
 
دارم بسـر هـنــوز هــوای وصـال تــو
نقش توبردل است چسان ترک خوکنم؟
 
عشقش مرابه بیشه وطرف جنون کشد
د لــرا ملا مــت غــم کــی ازاو کـنــم
 
تــرکش(عزیزه)یک نــفسی از برم نـشد
درجستنش ارادهء خود سـو بـه سـو کـنم
 
6/2/2012  –
هالند