آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

موی مشکین

 

 
 به ارتباط این مطلع بیت صاءب و هدایت معظم شاه (روستا)

 
      دل کجا درسینه ی ویرانه میگیرد قرار                کوچه گرد زلف کی در خانه میگیرد قرار
 
موی مشکین بتان درشــانـــه میگیــرد قـــرار              حلقه اش برپای دل زولانه میگیــرد قـرار
دختر رز تاکنــــد مستـــی به هنگـــام بــــلوغ               برسرخم ساغرو پیمـانــه میگیـــرد قـــرار
شیخ اگر داند که مل نوشدبه فردوس بـــریــن               سجده گاهش گوشه ی میخانه میگیرد قرار
گوشه گیری بایدت ازدامن دشــــت جنــــــون               سنگ طفلان برسر دیوانه میگیـــرد قــرار
خویش را دیدم که میبندد گلوی حق پــرســـت               حق پرستان در دل بیگانه میگیــرد قـــرار
بسته گردد ازتبارز صفحه ی نشــر زمــــــان               جای آن بی درد سر رایانه میگیرد قــــرار
کارمردم را بدست بیخرد مسپـــاراز آنــــــک               درره ی نفع بشر فرزانه میگیـــرد قــــرار
ازسرشک چشم ما جاریست چون سیلاب غـم                برغریبان سیل غم کاشانه میگیرد قــــرار
گرچه ویرانم بجوگنج از بــــن خاکـــم همـــی                گنج راسرچشمه درویرانه میگیرد قــــرار
هرچه (فرخاری) بخواند شعر و نظم آتشین
نزد هرباطل پرست افسانه میگیرد قـــــرار
 

مولانا عبدالکبیر (فرخاری)
ونکوور، کانادا