آرشیف

2019-4-8

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

مولانا جلال الدین محمد بلخی حقیقت یابی ها را به سه موضوع تقسیم فرموده اند:

طریقت: راه ، به سوی حقیقت یابی 
دوم : شریعت: شریعت را روشنای راه توصیف فرموده اند.
حقیقت: حقیقت را به منزل مقصود تکیه بردن وصف فرمودند.
نه هرکه سربتراشد قلندری داند
نه هر که کلا کج نهادو تند نشست
کلا داری و آین سروری داند
طریقت، شریعت، حقیقت سیاسیون دو طرف در گیر در جنگ بیمفهوم افغانستان را که یک دیگر کشی را ترویج نموده اند کاملا نفعی می فرمایند، سیاسیون دو طرف در گیر در وطن قتل و خون ما از هردوطرف جنگ تقاضا بعمل می آوریم تا لطف عنایت فرمانید از اینکه شما به مردم نیازی ندارید ما را راه دهید مرتد نفرماید و شهیدان محترم دو طرف در گیر را بیش از این به عذاب پروردگار نسوزانید و ایشان را آرام بگذارید تا به خون خویش غرق باشند و شما به عیش و نوش شب های جمع به دوبی مصروف باشید.
 
هفت مرحله تصوف
هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز هم در پی یک کوچه یم
 
مرحله نخست: جستجو ( گم کرده را پالیدن) 
دوم: کشف مسیر (مسیر گیری در راه او)
سوم: طلب: دست از طلب ندارم تا کام من بر آید………………….
چهارم: توحید
پنجم: تجرید
ششم: وادی استغنا
هفتم: فقروفنا، سقوط همه اوصاف مادی و معنوی در این مرحله، مست ولایعیقل در پی او ،همچومنصور در همه جا او را دیدند و در انوار او به شورو رقص در آمدن: انلحق جز مقام کبریا نیست* اگر منصور گوید نا روا نیست!!! یا هو
بنیان گذار این شهر یا این مرحله (فقرو فنا) ابویزید بوستانی ( رح) اند از تصوف پژوهان سایت جام غور امید وارم من ره گم کرده را مورد پوزش حضور قرار فرمایند و بر غنامندی این عرصه دست توانای ایشان را توانا تر خواستارم

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی