X

آرشیف

موضوعات امروز افغانستان در سوال و جواب!

سوال امروز خبر نګار طلوع نیوز: جناب پیر. سید … ګیلاني در مورد سرنوشت  هفت وزیر که پارلمان آنها را سلب صلاحیت کرده نظر شما چیست؟

جواب: آقای غنی از نامۀ گپ میزند که نمی دانیم به کدام مرجع وکدام دفتر ستره محکمه روان کردن و در کجا ګم است… غنی سوراخ را غلط کرده و ….

سوال من:  منظور شما آقای محمد اشرف غني رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان است ویا کدام اقای غني؟

جواب:…

تبصره من: ما به کجا سقوط کردیم  ادبیات ما به کجا سقوط کرد و مبصر سیاسی ما چه سطح افاده و تبصره دارد؟ چنان غنی میګه که ګویی از کدام نداف سخن است.  ای برحال مبصر ما با این ادبیات سخیف و اداء. هاو افاده ها. 

 

خبر امروز۱۶/۰۱/۲۰۱۷:  کمپینی ایراني حاضر است سرمایه ګذاری بیش از یک ملیارد دالر در پروژۀ برق وارداتی و حرارتی در افغانستان کند. موافقات مقدماتی درین راستا با وزارت آب و برق موفقانه صورت ګرفته. 

سوال ممکن از وزیر آب و برق جانب افغانی: شما این علاقمندی جانب کمپنی ایرانی را چګونه ارزیابی میکنید؟ 

علاقمندی این کمپنی ایرانی و از هویت این کمپنی با توانایی و ګذشتۀ کاری این کمپنی چه میدانید؟

جواب ممکن:  از سوابق، مرجع سرمایه و توانايی عملی آن و مرجع تمویل کنندۀ آن خبر نداریم. 

خوب یک کمپنی است در افغانستان میخواهد بیش از یک ملیارد سرمایه ګذاری کند. 

جواب سعیدي:  این کمپنی  به صورت مقدماتی توافق به سرمایه ګذاری کرده. ما در مورد سوابق کاري مرجع تمویل کنند و توانايی ها و تجارب قبلی آن تحقیقات ما دوام دارد. در صورتیکه به نتایج مثبت برسیم به تدابیر متناسب بعدی  اقدامات متناسب خواهیم کرد. 

اګر کمپنی دولتی ایران هم باشد این مسأله برای ما اساس نیست. ما در توافق و قرار داد تمام جوانب و ملاحظات به نفع طرفین را در نظر خواهیم ګرفت. 

در مورد اینکه چرا ایران تلاش دارد مارا در سرمایه ګذاري های بزرګ در برق وارداتی و حرارتي  مانند ۱۷ سال قبل مصروف سازد  واضح است. ایران تلاش دارد تا ماعوض استفاده از آب که از آن برق تولید شده میتواند اما رایګان به ایران میرود ما را منصرف سازد و ما بیشتر مصروف و ارد کردن برق وارداتی و حرارتی میسازد. اما  ما به صورت پیګیر مسأله استفاده از برق آبی را کار مرکزی خواهیم داشت و این برنامه های برق وارداتی و حرارتی کار جانبی  و ضمنی تمرکز خواهیم داشت. ما به اهداف ایران درین راستا متوجه ایم. 

 

سوال ممکن از ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان: 

شما با جنرالان پاکستانی و رهبران نظامی  پاکستان در تیلفونهای اخیر چه ګفتید؟ 

شما جنرال بجوه لوی درستیز اردوی پاکستان را همتای خویش میدانید که با ایشان  چندین بار درین آواخر حتی تیلفونی صحبت میکنید؟ 

این عمل را تخلف از اصول دیپلوماتیک و توهین به ملت افغان نمی دانید؟

جواب ممکن: ضرورت است و ما صلح  میخواهیم و …..

جواب و تبصرۀ سعیدي:صحبت شخص دست اول کشور و رئیس اجرائیه  و آن هم تیلفونی با لوی درستیز اردوی پاکستان برخورد خلاف اصول دیپلوماتیک، خلاف پروتوکل و توهین به ملت افغان است.  

سوال: با اتمام حجت اعلان شدۀ قبلی شما  در رابطه به پاکستان هنوز هم به تغیر سیاسیت پاکستان در قبال و صلح منطقه معتقد هستید و صحبت های را ادامه میدهید؟

جواب: بلی ما خواهان تغیر سیاست  پاکستان  در قبال افغانستان باور داریم. 

جواب سعیدي: پاکستان در سرزمین بیګانه  و به صورت غیر مشروع در سرزمین ما ایجاد شده. از وجود پاکستان در سرزمین بیکانه چیزې کم هشتاد سال میګذرد اما از خط  فرضی و تحمیلی «ډیورنډلاین»  بیشتر از ۱۲۳ سال میګذرد که قرار روش های معمول و قرار داد ها و تفاهمات مشابه انګلستان در همچو قرار داد ها اعتبار آن برای ۹۹ سال است. جانب مقابل در موارد زیاد تخلف صورت ګرفته که این تفاهمنامه از همان نقطهء صفری و یا بعدی فسخ شده محاسبه میشود. پارلمان – شورای هفتم کشور افغانستان این و سه سند مربوط دیګر را راتیفکیشن نه کرده و ملغی اعلان کرده. ما با کس جنګ و دشمنی نداریم اما جانب پاکستانی باید درین مورد دقت نموده و در خراب کردن روابط با افغانستان ما مجبور به اقدامات جدی تری   قانونی وادارد، وادار نه سازد. 

پاکستان میداند که درصورت به میان آمدن افغانستان آرام ومتکی به خود این کشور مطالبات خویش را  از پاکستان خواهد داشت. لذا پاکستان حتی حکومت استاد ربانی را که در پاکستان ایجاد شده بود نیز قبول نه کردن و در سقوط آن فعالانه سهم داشت. 

ما از پاکستان صلح نمی خواهیم خو برای ما جنګ و ترور را صادر نه و تمویل نه کنند.

سوال: علت تماس  پاکستان به مقاماتا افغانستان چیست؟

جواب سعیدی: جهان به اساس تلاش هند و دیګر کشور های جهان   و کم هم به اساس تلاش داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان و بخش حقایق و ارقام دیګر از جمله اعترافات زعمای قبل پاکستان ثابت شد که پاکستان مرجع تربیت، تمویل و صدور تروریزم است. اینکه درین سیاست بخش از مراجع جهانی به استابلشمنت پاکستان بخاطر ایجاد مشکل به روسها همګام و موافق است بحث جدا اما استابلشمنت پاکستان در طول تاریخ وجود و خاصتاً در ۴۰ سال اخیر با مردم افغانستان، امر صلح و افغانستان در منطقه خیانت کرده و زمان ثابت ساخت که خواهد کرد. لذا تغیر سیاست پاکستان درین عرصه بی خبري از الفبای سیاسی است. ضرورت  خود را جمع و جور کرد، دولت و حاکمیتت مدرن قوی متکی به مردم ساخت و جهان را از سیاسیت فتنه ګرانهء استابلشمنت پاکستان آګاه بیشتر ساخت و اظهارات وزیر دفاع امریکا  را که میتوان با پاکستان امروز کار کرد تا در مبارزه علیه تروریزم و صدور آن با جهان و افغانستان اظهار امیدواری کرده به صورت قطع رد کرد. 

سوال ممکن: 

ابتکار عمل در منطقه و جهان در دست پاکستان است ویا افغانستان؟

جواب سعیدی: ابتکار عمل تا یکی دوماه قبل بعد از خراب کاری های طولانی پاکستان در ظرف ۱۷ سال به دست آفغانستان  انتقال پیدا کرد. وضع به ضد پاکستان بود و امریکا درمورد مصمم بود تا با پاکستان یکطرفه کند.

اما بعد از نشست  ایران، پاکستان – طالبان ، چین  و روسیه وضع تغیر کرد و به ابتکار عمل را پاکستان در دست ګرفت.

سوال چه باید کرد؟

افغانستان به موضع از شف شف ګفتن بګذرد و با پاکستان  و با جهان  در مورد پاکستان با صراحت صحبت کند. افغانستان دیګر افغانستان دیروز نیست. موضوع  و بندر چاه بهار، ریل های مواصلات شمال کشور و تغییرات در جهان و امریکا و به پا استاده نسبی  مراجع امنیتی کشور  افغانستان مجال سخن صریح و روشن میدهد. ادامهء شف شف قبل افغانستان در قبال پاکستان خطا و سیاست غلط است. اداره دونالد ترامپ و لوبی های جانب افغانی  و هند باید جدی و روشن باشند. 

با روسیه و ایران باید کار کرد که پاکستان سیاست صدور ترور و دهشت و جزیه را در پیش ګرفته و این  در تحلیل نهایی به نفع هیچ کس نیست. 

تغیر سیاسی روسیه درقبال افغانستان ناشي از عدم علاقهء جانب افغانی و عدم پاسخ متناسب به علاقمندی های جانب روسی در افغانستان شد که روس ها از امکانات پاکستانی کار بګیرند. 

روسها میتوانند در  صورتیکه به امریکایی ها مشکلات شان زیاد شود، با دادن راکت های ضد هوایی به مخالفین مسلح  دولت جمهوری اسلامی افغانستتان مشکلات جدی را برای  حاکمیت کابل و متحدین جهانی آن چون امریکا ایجاد کنند. 

استفاده  و خریداری طیارات  روسي با تضمین های متناسب به نفع افغانستان و در تحلیل نهایی به نفع امریکا است. 

سوال: سرحدات پاکستان افغانستان و مسأله خط ډیورند:

جواب سعیدی: خط دیورند بحث عریض و طویل اما مسألهء خط و تلاش ایجاد سرحد ستندرد در ۴ سال اینده مطابق وعدهء یک ماه قبل  وزیر داخلهء پاکستان در تورخم باید ګفت که : این خط فرضی، تحمیلی، مجهول را کسی نه سرحد قبول دارد و نه کرده است. پاکستان طالب ویزه و تطبیق مسایل پاسپورت و کنترول است. اما ملت این را رد کرد. خط به طول ۲۸۰۰ کیلومتر، ۳۶۲ محل عبور و مرور، از جمله ۱۲ شکلی کنترول  و انفجار در قندهار وکابل اصلاً بی ارتباط به این سرحد  است. لذا این یک فتنه و بهانهء پاکستاني برای رسمی کردن وایجادسرحد و ویزه بین افغانستان پاکستان  است. لذا برجانب افغانی است تا مردم این مناطق را علیه حاکمیت پاکستان به کار برد.اقدام مشخص این است:

جانب افغانی از مردم پشتون و بلوچ هیچ ګاه ویزه مطالبه نه کرده و نه خواهد کرد. با پنجابی های و افراد حکومت پاکستان روابط بالمثل خواهد شد.  

سوال در مورد مصالحهء سیاسی و کار درمورد آن:

جواب و تبصرهء سعیدی:  مصالحهء سیاسی به مفهوم درست کلمه الترناتیف و قایمقام خوب ندارد. اما در عمل دیده شده که این پروسه خوب مدیریت نمی شود. بقای نام جناب حکمتیار در لست سیاسی ناشی ازی مدیریت خراب این پروسه است. ادامهء درست وقوی این پروسه با این شورای صلح سخت دشوار ویا غیر مؤثر است. در مورد شکل او محتوی کاری این شورا باید تجدید نظر شود. این شورا باید ملغی اعلان شده و به تعقیب آن با تعداد محدودی ازین شورا با کارنامه و صلاحیت جدید کار در قسمت مصالحهء سیاسی با جدیدیت تمام پیګیری شود.   

سوال سیاست کادری:

جواب سعیدی:  ضرورت باز نګری است. در مراجع امنیتی اصل ملی و پیروی قانون واصل خدمتګاران ملت و کشور، اصل تعهد به قانون و ملت، اصل مسلکی بودن،  ګماشتن  و جذب به این معیار های تسریع شود.  کادرهایکه با تغیر و تبدیل در نظام سیاسی در هر چهار سال، هیچ چیزی در کار این کارکنان امنیتی کشور  تغییر اورده نه تواند. 

در انتخاب افراد ملی تلاش و  مراجع کلیدی کشور از وجود افراد ضد افغانستان و امرصلح و تفاهم نیک پاک کاری شود. 

در بلند بردن فهم مسکلی افراد و سیاسی مجازات و مکافات کار مشخص عملی 

صورت ګیرد.  

سوال: جناب سعیدی مبصر آزاد : آیا جوابات شما را یک رئيس جمهور با همه ملاحظات و تعهداتیکه  وجود دارد، با وجود واقعیت بودن جوابهای شما ، داده میتواند؟ 

بخشی آنرا بلی ، اما بخش دیګر را نه. جواب های اقای قیوم کوچی مانند مبصر آزاد تا یک سفیر در روسیه باید فرق داشته باشند. 

قیوم کوچی با شخص مخالف فعال  دین اسلام نباید اصلاً مصاحبه میکرد. 

 

این همه مسایل  مشکلات خود را دارند اما  عملی کردن راههای درست  در حل مسایل کمک نموده حل آنرا آسان. میسازد.  

 

اګر ارادهء قوی سیاسی وجود داشته باشد  با بکار ګیري فهم لازم مسلکی به صورت یقین کار از جای آغاز شده و به طرف حل بهتر سوق داده شده میتواند.  

 

و من الله التوفیق 

دوکتور صلاح الدین 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.