آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

موضع گیری هــــــــــای چالش زا و آیندهء نبرد افغانستان

کمترازیکسال نیم باقی است تا قوا ی ناتو مطابق فیصله های قبلی افغانستان را ترک نمایند؛اظهارات اخیر ریس جمهورکشور راجع به جنگ درافغانستان یک بار دیگر محافل سیاسی ونظامی را به بحث و مباحثه ادامه جنگ درکشور وارد فاز جدید نموده،ازاین سبب روزنامه ها اخباروجراید رادیوها وتلویزیون های دولتی وخصوصی بحث های دوامدار را در این مقطع زمانی، مورد مناقشه وتحلیل وارزیابی قرارداده، ونتیجه گیری متفاوت ازموضع دولت افغانستان ارایه میدارند.
معضل غامض وپیچیده افغانستان آنچنان که درکنفرانس بن اول در حصهء ساختارهای دولت در افغانستان تلاش درجهت ایجاد ادارهء سالم درجامعه جنگ زده ما به توافق رسیده بودند؛کلا ذهنی و به حقایق جامعه افغانستان سازگاری نداشت؛چالش ها ودشواری های موجود درحقیقت نماینگر عدم دقت ،جهت ساختار یک اداره سالم از عدم درک واقعیت های افغانستان بوده که سر انجام بعد ازگذشت یازده سال به بن بست مواجه گردید.
امریکای ها با تجارب که از جنگ دوم جهانی دراروپا ،کوریا،چاپان داشتند نتوانستند که با تحلیل وارزیابی دقیق معضلات این کشوررا شناسای نموده راه کارهای درست را درزمینه ساختار دولت داری سالم به حیث یک بنیاد کاملا ملی در سر لوحه کاری خود درافغانستان قرارداده ودر جهت رشد وتکامل این ساختار با جدیت عمل نمایند .
شکسپیر شش قرن پیشتر با برداشت حکیمانه از زنده گی و محیط که میزیست چنین بیان داشته است"دنیا یکسره صفحه بازی است وهمه بازیگران آن به نوبت میایند ومیروند ونقش خود را به دیگری میسپارند"1
از قرن 18_19_20_21 بازیگران مختلف سرنوشت مردم مارا به بازی گرفته ونقش خود را به نیرو ها و قوت های مطرحهء دیگر سپرده اند، بریتانیا در سه جنگ درنبردگاه افغانستان به زانو درامده ، ولی هوشیاری وزرنگی دیپلوماتیک آنها با وصف شکست نظامی با پیروزی سیاسی منتج گشت، روس ها نیز به حیث یک بازیگرو ابرقدرت جهان بخت خویش را در این کشور آزمودند؛نتایج حاصله این بازیگر جهانی همان مقوله شکسپیر بود ؛ آنها که جانشین بریتانیا کبیر شده بودند مواضع خویش را به بسیار ساده گی به پاکستان وا گذاشتند ؛پاکستان که یکه تاز میدان سیاست افغانستان شده بود با ترتیب وتنظیم تنظیمات هفت گانه خود را با چالش ها ودشواری های زیادی مواجه ساخت، وبازهم حاضر نشد که میدان وعرصه سیاست افغانستان را ترک کند.به حیله وتزویر دیگر مبادرت جست وطالبان را یکه تاز میدان نبرد وسیاست ساخته، در راه پیروزی آنها به ذرایع وابزارهای گوناگون توصل جست، مقوله مهم است "هرپدیده ضدخویش را در بطن خویش پرورش میدهد"این بار از بطن سیاست گذاری های پاکستان القاعده بیرون جست ویک باره نه تنها خود بلکه طالبان و پاکستان را با خطر جدی مواجه ساخت، سرانجام پاکستان با تهدید امریکا مبنی بر اینکه یا با ما و یا بر گشت به عصر حجر، مجبورآ در کنار امریکا قرار گرفته مواضع نظامی و فضای کشور خود را به روی بم افگن های امریکای گشود وسرانجام نابودی دولت طالبان را با آه وحسرت مشاهده نمود، این عمل درحقیقت تعویض وتبدیل بازیگر بود که به سود جوی از اوضاع وبحران افغانستان با بم های اتومی مجهز گشته به حیث یک قدرت اتومی درجهان احراز موقعیت نموده بود .ولی مشکل تبدیل قدرت درسیاست های دوگانه این دو بازیگر ومتحد قدیم آمیخته با دشواری های زیادی است، پاکستان کشور مارا عمق استراتیژیک خویش میپندارد ودرمقابل قدرت اتومی دیگر در شبه قاره هند(هندوستان)به مسابقه تسیحاتی پرداخته وجایگاه خود را با اشغال دوباره افغانستان میخواهد تحکیم نماید.
فعلا بازیگران منطقوی دیگر درکنارپاکستان، چون امارات متحده وعربستان در صحنه نبرد افغانستان عملا حضوردارند، وازهمین سبب با وصف تقاضا های مکرر درحصه مداخله ومیانجی گری از کشور سعودی این درخواست به جای نمیرسد، عربستان سعودی وامارات متحده عرب جهت فشار به ایران هیچگاه حاضر به کمک صلح و سازش در افغانستان نیستند ؛وکشور ما قربانی این پالیسی ها است .
ولی معضل عمدهء دیگر حاکمیت موجود با ناکار آمدی و عدم اراده در مقابل دفاع از منافع ملی، کشور را به بحران مزمن مواجه ساخته است، این عمل در حقیقت عمق بحران افغانستان است، دستگاه اداری آمیخته با فساد با طرح سیاست ها مجهول وعدم موجودیت استراتیژی روشن در دیدگاه زمامدارانش به هیچ کس پوشیده نیست. پارلمان کشور نمتواند و نمیخواهد که مطابق به قوانین افغانستان از ریس جمهورو از پالیسی های اوپرس وپال نماید ضعف پارلمان در حقیقت دستان طرفداران دشمن دیرین افغانستان را در داخل دولت باز گذاشته وآنها مصروف تخریب همه نهاد های ملی افغانستان اند.جایگزینی وکشمکش قدرت در منطقه بین پاکستان وامریکا صحنه نبرد جنگ افغانستان را نهایت پیچیده وبغرنج ساخته است دستگاه مافیای قدرت بادرک از وضع اشفته سیاسی بین امریکا وپاکستان جهت سود جوی از امکانات مهم اقتصادی سود های هنگفت را به جیب زده و مصروف صید شکار بیشتر برای منافع خویش اند، این بستر نامساعد دود از دماغ مردم افغانستان بیرون کشیده وآینده مجهول را در قبال سرنوشت مردم ما به وجود اورده است، با ملاحظه وضع موجود جایگزینی پاکستان به جای امریکا به حیث بازیگر تکرار اشتباهات گذشته اضلاع متحده امریکا بوده و درتحلیل نهایی این عقب گرد امریکا درحقیقت به جاگذاشتن لانه های شیطانی ترور در منطقه به ضرر کلی بازیگران دیگر چون هندوستان ؛چین وروسیه خواهد بود؟

1 صفحهء 8 کتاب بشنواز شکسپیراثراکرام بهرامی