آرشیف

2018-3-25

موسم بهار !

زمستان با هوای سرد  کجا شد

ندای قمری گک در باغ بپا  شد.

 

 درختان را چوبینید  سبزوشاداب

که پونگک روی شاخچه رونما شد.

 

 سراسر باغ بوستان رنگ سبزگشت

که اب درجویبارهمچون صفا شد

 

 چو زیبا رنگ سبزی  از طبیعت

که بوستان در بهار، مهمان ما شد.

 

 بهارخوش چوفصل  با طراوت

که معمارش چو ذات  انبیأ  شد.

 

 بگیتی گر روید سبزینه  پوش است

بهاری گل فروشان دشت  صحرا شد.

 

 بهاری سبز که شادابی  پهن کرد

صدای خوش که بلبل همنوا شد .

 

 فضل الحق ملکزاده

دنمارک

حمل 1397