آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

موسسات همدوش، هماهنگ، همگام کـــه در سرخط کاریشان تغییر قرار دارد

 

آری این موسسات را اجازت فرمایند تا این گونه نام ببرم:« پارسا، پولیس مردمی، سیاره» در سرخط کار این موسسات محترم به خط درشت، حک فرمودند، تغییر، دراین جا اگر تلستوی بزرگ روس را باید به یاد بیاوریم، قول معتبر و قوی ایشان را که حرف از تغییر است، تلستوی تغییر را در عصر خویش این گونه به بررسی گرفته است، بررسی جنابشان خیلی طولانی است، بناً به جملۀ ازین نویسندۀ بزرگ دنیا را یاد آور میشوم«همه میخواهند بشریت را تغییر دهند، دریغ ودرد، هیچکس در این اندیشه نیست که خود را تغییر دهد» تفلیفونی مرا در ماه مبارک رمضان مرا لیدر موسسۀ محترم پارسا به ورکشاپی دعوت فرمود، با خود فکر کردم ماه مبارک رمضان هم ورکشاپ! لاجرم ساعت ده بجه به ورکشاپ در دفتر کارشان تدویریافته بود، در آمدم به مجرد درآمدن من صدای کلام حق فضای تالار را نورانی و دلهای سیه مارا به روشنایی دعوت گری کرد. موسسات محترم پارسا، پولیس مردمی و سیاره، کمر قوی بسته فرموده اند تا در پرتو حاکمیت قانون، تغییر در جامعه وارد فرمایند، توفیق به ایشان آرزو ببرید، تغییرپذیرهای دنیا. در یک شعار دیگری که درکنج تالار لَکتَو بود، این چنین حک شده بود« صلح درخانه، صلح در حامعه، صلح دروطن و صلح در دنیا را به حرکت در آوریم». من به نمایندگی از جامعه ای که این ورکشاپ شرکت کرده بودم، توفیق افق های روشن حیات به این موسسات محترم از بارگاه خداوندگارتوانا و دادگر آرزو می برم.
 

ح یعقوبیان فیروزکوهی

از سرزمین فیروزکوه