آرشیف

2015-9-30

محمد سرور انوری غوری

موانع شکل گیری و پایداری دولت ملت در افغانستان چیست

چرافغانستان دولت ملی مدرن شکل نگرفت؟ در حالی که این کشور یا بخشی ازسرزمینی که امروزافغانستان نام یافته است، شاهد تشکیل امپراتوری ها و دولت های بزرگِ مقتدر و توسعه طلب بود. ولایاتی چون بلخ،غزنی و هرات مراکز برخی ازاین امپراتوری ها بودند. خانواده های حکومت گردراین خطه قرار داشتند و حتی حکومت گرانی از این جا چون: غزنویان،غوریان، لودی ها، سوری ها و بابری ها به تشکیل امپراتوری وحکومت های مختلف درشبه قارۀ هند پرداختندعدم شکل گیری دولت های ملی مدرن ریشه درعوامل مختلف دارد. ازعوامل سیاسی، تا موانع اجتماعی و ساختاری، معضلات فرهنگی، مؤلفه های اقتصادی، چالشهای امنیتی، ناسازگاریهای جغرافیایی، موانع خارجی و غیره. ریشه های ناکامی دولت ملی مدرن و نافرجامی روند دولت- ملت سازی را دراین عوامل میتوان به جستجو گرفت. عوامل سیاسی، ساختاری، خارجی منازعه درونر قدرت، فرهنگی، زبانی، مذهبی، اجتماعی، قومی، اقتصادی ، جغرافیایی، نقش خارجی ها در تفرقه قومی، رقابت های استعماری وجنگ سرد ، منازعه دیورند وغیره عوامل.