آرشیف

2021-1-4

دوکتور ص. سعیدي

مواضع بی منطق در مذاکرات صلح!

« سه روز بعد دور دوم مذاکرات سیاسی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با حرکت طالبان آغاز میشود و طالبان مانند حزب اسلامی در حاکمیت موجود جذب شدن را نمی پذیرند لذا مجبوراً به حکومت مؤقت و…میرویم.» تقریباً چنین است افادۀ آقای حفیظ منصور عضو ستمی هیئت مذاکره چی تیم حکومت افغانی در مذاکره با یک ګروه از طالبان که در قطر مذاکره خواهند داشت. بعد از دور اول در دوحه تیم جانب حاکمیت افغانستان به کابل و جانب طالبان به پاکستان رفتند تا امور و مواضع خود را با رهبری خود، حکومات مطبوعه و حاکمیت پاکستان هماهنګ سازند.
آنچه با حزب اسلامی و جناب حکمتیار شد و آنکه مذاکرات سیاسی را به این مفهوم جذب و بی هویت کردن میدانند از مذاکرات سیاسی فهم درست  وآګاهی ندارند. مذاکرات سیاسی را بامناظره و اجراأت عوض ملت مغالطه کردن میخواهند که اګر آګاهانه باشد تخطی صریح و به نحوی خیانت به ملت و تخطی از صلاحیت شان است. هیچ مرجع مشروع به این تیم چنین صلاحیت را نداده و تأکید سفارت امریکا به استقلال تیم مذاکره چی  جانب افغانی تأکید ناروا و تباه کن است.  اګر صلاحیت های معین را پارلمان افغانستان به نحوی برای شان افاده میکرد، تا حدی قابل فهم بود، اما دارد که پارلمان افغانستان به حاشیه کشیده شده و آقای رحمانی رئیس پارلمان رئیس خوش است.
نوع حاکمیت، دولتداری ودر مورد  بخش های دیګر جامعه احزاب،  سازمانهای و شخصیت های  افغانی خود در برنامه  ونسخه های خود نسخه  و موضع  دارند که مرجع مشروعیت دهندۀ  تطبیق آن ملت افغان است و حتی لويه جرګۀ  مشورتی، تأریخی و مشورتي و نه کدام سفارت خارجی حق انتخاب و مشروعیت دادن آنرا دارد. اګر چنین شود حاکمیت مشروع نه خواهد بود، صلح و استقرار را برای کشور ما به بار نه خواهد آورد، تراژیدی ادامه پیدا خواهد کرد و مشروعیت وجود نیروی های نظامی خارجی در افغانستان به نحوی دیګری طولانی و تراژیدی ملت افغان ادامه پیدا خواهد کرد که ممکن هدف هم همین باشد.
ما میدانیم انتخابات در دو دههء اخیر در افغانستان  علی الرغم توقعات ما در اکثر موارد ساختګی، فرمایشی و غیر واقعی بوده. این بدان معنا نیست که ما انتخابات شفاف و قانونی کرده نمی توانیم. اګر کار به اهل کار سپرده شود و امکانات درست به کار برده شود ملت افغان به صورت شفاف و مطابق قاعدهء بازی اظهار نظر کرده میتواند و این ممکن است. ما از انتخابات دیګر انتخاب سالم نداریم و در قرن بیست ویک بشریت همین را دارد. این روش در مقایسه به معاملات استخبارات و تقسیم غنایم در غیاب ملت بهتر و درست است. این روش عوض رفتن به معاملات استخباراتی و انتصاب منابع استخباراتی و تقسیم غنایم در غیاب ملت بهتر است. ما باید بلاخره راه خود را پیدا کنیم و برای انتخابات امادګی لازم ګرفته، تذکره توذیع و برای انتخابات پارلمانی قبل از وقت ( در پنج ماه)  و انتخابات ریاست جمهوری قبل از وقت ( در یک سال) آمادګی های لازم تخنیکی و فیصله های سیاسی در چوکات مذاکرات سیاسی و با نقش دادن اساسی به سازمان ملل متحد  ګرفته شود.  زمینه برای دادن فرصت به همه جوانب باید در چوکات مذاکرات سیاسی موجود آماده شود. هر راه کوتاه و  معاملۀ استختباراتی و زور گویی که منجربه نظام براندازی و نهاد براندازی در افغانستان شود و دشمنان قبل از همه پاکستان و ایران به اهداف شوم خود  در افغانستان بیشتر برسند، مشروع نیست، آنرا مردود شمرده و سبب ادامۀ تراژیدی ملت افغان شده، خطر و تهدید برای صلح منطقه و جهان ازین ګوشۀ جهان بیشتر و قوی تر خواهد شد.
درین میان فرد مطرح نیست و نبوده بلکی تأکید ما بر نهادینه ساختن نهاد های دولتی و حاکمیت قانون و استقامت دادن امور به استقامت درست است. معاملات چنین حاکمیت مؤقت  افغانستان  این کشور و ما را به طور دوامدار محتاج و دست نګر دیګران باقی میماند و ممکن هدف هم همین باشد.  
مسلم است که اين گروه طالب و اين حکومت افغان کل ستيج سياسى کشور نيستند و اګر کل ستیج سیاسی هم باشد باز هم این یک امر نسبی است و کل ملت برای ایشان چنین صلاحیت را نداده که عوض کل ملت بر ارزشهاى متعلق به کل ملت تصميم بگيرند.
آنهايکه ازين حالت و فرصت براى رسيدن به لقمۀ  چرب دارند، جفاى نابخشودنى در حق صلح، ملت افغان و افغانستان ميکنند.
امريکا را پاکستان و عدۀ  از فرصت طلبان گمراه کما کان فريب ميدهند و توافق موجود طالب و امريکا که منجر متواری کردن ساکنان هزار ها هزار سال مردم آن با فیر راکت های متواتر پاکستانی به آن مناطق، سیم خاردار، دروازه و ایجاد  سرحد کشى پاکستان در داخل خاک افغان و افغانستان  و بلاخره زمینه سازی به  نظام براندازى  وبعد گويا تياتر لويه جرگه غير تعريف شده در قانون اساسى افغانستان جانشين تصميم ملت،  و … تصاميم و راه کرد هاى بس خطر ناک و مردود اند. اين روشها در نهايت امر تراژيدى ملت افغان را طويلتر ساخته و ناکامى مفتضح امريکا در منطقه را حتمى ميسازد.
مکرراً تأکید دارم که زمان اين برداشت و نتيجه گيرى من را ثابت خواهد ساخت که از ديدن و تصورتَحَـقُـق آن سخت در هراسم و برای افغانستان تباه کن میدانیم.
 بلی اګر عدۀ از سياسيون که ازين برنامه هاى خطاء و شوم خبر دارند، تلاش کسب لقمۀ  ازين لجنزار و  حالت اند. ناجوان مردانه و سبکسرانه فکر میکنند که در صورت حرکت و رقصیدن به این  امواج  که برای من نیز توصیه دارند به مفاد  خواهند رسید. اميدوارم همه دست به کار شده، تا دېر نه شود، اگر دېر نه شده باشد و درین راه  ادای رسالت کنیم!
افغانهای با عزت، عقل سلیم و تجربهء علمی و مسلکی مخالف این روشهای خطاء است و باید برای تحقق این برنامه های دشمنان در افغانستان کار وسیع سیاسی و تنویری کرد.

و ما علينا الا البلاغ المبين
داکتر صلاح الدين سعيدى
00447886474638
۴/۱/۲۰۲۱