آرشیف

2014-11-22

عصمت الله راغب

مهم نیست که عبدالله باشد یا اشرف غنی!!!!

 

به من اتحاد ملتم مهم است
 
 

دوستان نهایت عزیز ودست اندرکاران شبکه اجتماعی، همانطوریکه ازجریان سیاسی افغانستان آگاهید ومیدانید که وضعیت افغانستان دراین اواخر مشابهت وهمگونی پیداکرده است به دوره های گذشته ی ازسلسله حکمرانی درافغانستان که دست غرب در تمام ادوار دخیل بوده واز اوضاع متشنج افغانستان به نفع خود سود جسته است،واین بار نیز میخواهند که عین بازی را تمثیل کنند که درسابق ممثل آن بوده اند.قابل یاد آورییست که سیاست غرب دربرابر افغانستان درصدر تاریخ، واقع بینانه وعاقلانه که برمبنای یک افغانستان با ثبات باشد،نبوده و نیست، همیشه "آب را گلاب کردند وماهی گرفتند" دراین اواخرهمان طوریکه درشبکه اجتماعی گزارش میشود بخوبی محسوس است که زیرنام میانجی ووساطت دربین کاندیدای محترم نفوذ کرده و بلافاصیله این پاه درمیانی به مداخله درامور سیاسی رقم خورده است،زمینه ساز این همه چالشها ورفتن به سوی یک بن بست سیاسی که همه را به سوی بلعیدن در کام اژدهای زمان سوق میدهد،خودما هستیم که دوطرفه به سخن چینی وبد گوی یکدیگر پرداخته یک دیگر را تحقیرمیکنیم ،درحالیکه هرقدر ما از یکدیگر فاصیله بگیریم، توهین به قوم وزبان وملیت بکنیم، دشمن به همان انداز خودرا به هدف نزدیک می بیند،این گرگان به کمین نشسته درطول اعصار گذشته درپی نیش زدن مقصود خویش به همین بهانه ها بوده،وهستند. به این اساس از تمام برادران وهمکاران دنیای مجازی خواهش می شود که در امر احساس وحرمت گذاشتن به مقام همشهری بودن وهم وطن بودن،دور از تعصبات قومی وزبانی فقط به خاطر ارج گزاری به سنت پیامبر که دربرابر این پدیده ی متعفن(تعصب) موضعگیری مشخص داشته است،عمل کنیم.؛ نگذاریم که یک باردیگر همین دست آورد ناچیز دوازده ساله ی آقای کرزی به کام آتش حریصانه زمان فرو رفته وطعمه حریق شود، دراین جای شکی نیست که هرقدر ما از یکدیگر خود دوری بجویم ومنزوی شویم، گذشت زمان ما را به سوی هم دیگر دوباره فرا خواهد خواند،زیرا تجارب نشان داده است که همین حکومت موجوده هم به حالت خود بخودی بوجود نیآمده بلکه پس از سالها جنگ ودرگیری وملیت کشی وخانه سوزی های ذات البینی که عناصر وابزار این همه بدبختی ها و بوجود آورنده چالشها خودی ما بوده ایم که تا هنوز تاثرات وتالمات آن در هرخانه از هم وطن ما مشهود است،شکل بخشیده ودوباره باهم مثل یک پیکر واحد گره خورده ایم،امید است بسیج شدن ویک پارچه گی این دور ما متفاوت از دورهای گذشته بدون هر نوع فاجعه آفرینی وغم انگیزی بوده باشد.ملتی بیدار است که حکومت ودولت بیدار ومقتدر را بوجود می آورد، به هراندازه که ملت درراستای تعین سرنوشت سیاسی واتحاد ملی خود مسولیت دار باشد به همان انداز میتوانیم یک جامعه درست وباثبات داشته باشیم،باید به این نکته هم توجه داشت که:حق هم نام خداست ودفاع ازحق جز از مکلفیت های ماست ولی دفاع از حق در یک چارچوب که به صلاح وفلاح ملت ومردم مان بوده باشد نه اینکه با اقدام های عجولانه وغیرمنطقی فدای واژه های تابو ونامانوس شویم.هیج جای ریب وشک نیست که ما درآستانه قرن بیست ویک قرار داریم در این عصر جهان بسوی مدرن شدن درحرکت است وهیج فردی عاقل وخردمند در پی خلق بحران نخواهد بود. روی این ملحوظات نگذاریم که یک باردیگر اشخاص اجنبی که ازما نیستند درتعین زعیم سیاسی مان سهم بیگرند واز واژه های مثل:(بن بست، بحران،دیدلاک،منقسیم شدن کشور،….) درحق اوضاع سیاسی کشور ما استفاده ببرند. وبرماست تا درراستای تحقق آرمانهای خود مشترک کار کنیم وبحیث قاطعان دست مداخله گران در امورسیاسی مان باشیم،نه وسیله وابزار درجهت رهنمون به اهداف شوم ددمنشان به کمین نشسته.وبرماست تابا بینش وسیع کاندیدای محترم باور داشته باشیم که به عنوان مسوولین درجه یک جامعه،بیشتر ازافراد عادی در امر تامین ثبات درافغانستان بوده وهستند.لازم است تا ماهم به حیث همکاران شان درجهت تفاهم وراه های حل سیاسی با آنها همگام باشیم،تا بتوانیم از این مجرا هم حب وطن داری وهم رسالت سیاسی مانرا دربرار کشور اداء کنیم.

 

با حرمت
عصمت الله"راغب"