آرشیف

2019-7-21

رفعت حسینی

مهمان نواز
 
 
 افغان ها خیلی میهن پرست وخیلی خیلی مهمان نوازهستند. مهمان نوازی ویژگی دیرینه وتأریخی آنانست.
پشتِ نبرد باانگلیس گشتن دیوانگیست!ابلهیست!
دروغها ی سهمگین درمورد جنگ میوند ودربرابرچنگیز رادرتاق بلند بگذاریدو تنهابیادبیارید که چسان از انگلیس ، سالیان دراز، مهمان نوازی [ها]گردید.
 وازعرب واسلام بخود قصه نمایید. یک عرب خون آشامِ ناانسان ،تا هنوز، در ناف کابل علی الرحمة!!، مسجدی بنام خود دارد وتاکنون شاه است ودوتا شمشیرهم دارد.
 ومهماننوازی ازروس را، پیش ازلینن در شمال افغانستان،‌ودرچهل سال پیش بخودتذکردهید.
 ومهمان داری شایسته وبایسته ازایالات متحده امریکا را.
وبدرگاه  الله  نمازشکرانه ادادنمایید که میهنپرست ومهماندوست هستید!!