آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

مهمان غور

مــر ا مـا  د  ر عـز  یـز ا  فـغـا  نــسـتـا  ن  ا  ســت        بــمــن قــلــبــــــش بـهــشــت جــا  و د ا  ن  ا  ست
تــمــــا  م مـــر د مـــش چـــو  ن تـــا ر و پـــو  د  م         کــه ر و حـم غــو ر و جـا نـم غـو ر یـا  ن  ا  ست
مـــر  و  ر ی کــن  بـتـا  ر یــخ  غـــو  ر یـــا ن ر ا         کــــه ر ز م مـــر د مــــش و ر د  ز بــــا ن ا  ست
حـصــا  ر تـو لـک  و  ســیــفــر و د  و بـــا  یــا  ن         کــه  د ر س عــبــر تــم چــنــگــیــز یـــا ن  ا  ست
« عـلا و ا لـد یـن » جـهـا ن گـیـر و جـو  ا  نـمـر د         بـمـیـد  ا  ن  نــبــر د  همچـو  ن  سـنـا  ن  ا  ست
« غـیـا ث ا لـد یــن » بـه فـضـل و عـلـم و د ا نـش         کــه  شـهـکــا ر ش هــر ا ت بـــا ســتـــا ن  ا  ست
شـنـیـد ی ا ز«  ضـحـا  ک » و ظــلــم  و مــا ر ش        کـه  مــر گــش کــا و ه ا ی آ هــنــگــر ا  ن  ا  ست
سـفــر کــن  جــا  م  و  تــا  ر یــخ  و هــنــر بــیــن         هــر  یــر و د م بــه تـعـظــیـمــش ر و ا  ن  ا  ست
نــو  ه  جــلــگــه  مــــز ا ر  و  سـیـچ  و  بـر  ز و         که «حـضـر ت گـل » مـقا مـش جـا و د ا ن  ا  ست
بـه  ا شــــر ا  ر م ســـر ی  تـسـلــیـــم نـیـــا و  ر د        کــه « جـیــلا نـی » ا مــا  م بــــا ا یــمــا ن  ا  ست
د ر و د بـر « محـمـو د» و بـر« خـا ن و سـتـا ر»         بـه  جــر ئـت هــــر یکــی  شـیــر  ژ یــا  ن  ا  ست
بـه  ر گـــبـــا  ر  م  بــبــسـتــنــد جـــمــلــگـی  ر  ا         « د ر یـتـخـت» شـا هــد ظــلـم د ر جـهــا ن  ا  ست
بـیـا« کا سـمرغ » و«بـا یا ن» و« چهـل ا بـد ا ل»        کـه « نـر کـو ه » تــو  بـه  گـا ه طـا لـبـا  ن  ا  ست
هـز ا  ر ه  جـا  ت هـز ا  ر ا  ن مـر  د  تـا  ر  یـخ         که « خـا لـق » یا ر« چـر خی » قـهـرما ن  ا  ست
بـه« سـر جـنگـل» به« کـر ما ن» و، بـه« لـعـلـم»        شهــیـد « صـفـــد ر عــلـی »  مـر د ز مـا ن  ا  ست
بـه  قـا  مـو  س  و  بــه ا  و  ر ا  ق  معـــا  ر  ف         پـــد  ر« عـر ض حسیـن » بر کـو د کـا  ن  ا  ست
«پـسـی بـنـد» و « گـلـه آ سـیا ب » و « شهـرک»         ز عـشـا  قــا  ن  مـر ا  یک  کـا  ر  و ا  ن  ا  ست
« مـلـنگ ، لـیـتـا ن » ،« سـیـا ه مـو و جـلا  لی »        فـر  و  غ عـشـق  شــا ن د ر کـهـکــشـا  ن  ا  ست
به « سـیـبـک » هـم  فغـا ن بشنـو ز « غـیغکـش»        « سکـیـنـه» ا ی « سرسـبد » حو رجهـا ن  ا  ست
بـیـا  یــکـشـب  تـو مـهـمــا ن غـو  ر یا  ن  با  ش         قـو ر و تـو آ  ش و ا شکـنـه  بـه  خـو ا  ن  ا  ست
به« د و لـتـیا ر» و« با د گا ه» و به «غــلمـیـن»         « کـتـا رسم» قـر یـه ا ی جـرغـا ت و نا  ن  ا  ست
بـه  « ا  لـلـه  یـا  ر »  بـیـا  مـهـر و  سـخـا  بـیـن         کــنـنـد صــد قـه هــر آ  نـچـه  ا  ز تـو ا  ن  ا  ست
« کـمـنـج  » و « جـا م »  مـا ا ز چـشــم بـد د و ر         کــه  د  خـتـر هــا  ش چــر ا غ آ سـمـا  ن  ا  ست
بـیــا « ســا غـر »  تــو سـر کــش  ســا  غــر  مـا         کـه  « سلـطـا ن کـو ه » خـر ا م ا خـتـر ا ن ا  ست
بـنـو  ش  ا  ز چـشـمـه سـا  ر  ش  آ  ب  کــو  ثـر         کـه  هــر قـطــر ه  شـر ا  ب  ا  ر غـو ا  ن ا  ست
به هـجـر ت ر ا ه خـو د گم کـر د ه ( غـو ر ی )
کـه مهــد ش غـو ر و قـلـبـش چغـچـرا ن ا ست
 
 
عبدالغفور  (( غوری ))
هلند 26 -12 -2003