آرشیف

2014-12-28

سید محمد نادر خرم

مهـندسی و تقلب صریح و روشن در انتخابات سال 1393

 

چه دلاور است دزدی که به شب چراغ دارد
آقای کرزی که با توجه به معجزۀ پیر بزرگ جهان به اساس فیصلۀ بُن به اریکۀ قدرت تکیه زد و اکنون از آن زمان مدت 13 سال می گذرد ، به هیچ وجه حاضر نیستند تا قدرت را به صورت مسالمت آمیز به جانشین قانونی بعدی خویش تفویض نمایند ، لذا در هر مقطع زمانی جوسازی نموده و فضا را برای تحکیم قدرت خود آماده می سازند .

چنانچه یکسال قبل از رسیدن دور سوم انتخابات ریاست جمهوری به دستور جناب شان تصرفات و دستکاری های ماهرانه در قانون انتخابات صورت گرفت و جایگاه ناظرین بین المللی کمرنگ و زمینه برای مهندسی و تقلبات گسترده مساعد گردید و ذوات عقده یی ، بیمار گونه و مردم ستیز در رأس کمیسیون های انتخابات و شکایات تعین و مؤظف گردیدند . 

وجود آقای یوسف نورستانی ، ضیاءالحق امرخیل و عبدالستار سعادت و دیگر اعضای حزب افغان ملت به حیث رئیس و کمیشنران کمیسیون انتخابات و شکایات ، در تمام ولایات استقلالِ این کمیسیون ها را مطلقاً و کاملاً زیر سؤال برده است و مشخص است که این کمیسیون ها نه تنها مستقل نیستند ، بلکه مخالف و دشمن فارسی زبانان محسوب می شوند .

خصوصاً مخالفت ضیاءالحق امرخیل و عبدالستار سعادت با فارسی زبانان اظهرمن الشمس است و آقای کرزی این سه نفر را در کمیسیون انتخابات و شکایات جایگزین کرده است تا به تقلبات و دستبرد های گسترده ، آرای داکتر عبدالله را مهندسی کرده و زمینه را برای بحران و یا رفتن به دور دوم انتخابات آماده سازد .

جناب کرزی بیشتر کوشش میکنند تا از رفتن انتخابات به دور دوم نیز جلوگیری کرده و زمینه را برای بحران و به وجود آمدن یک دور حکومت مؤقت آماده سازد ، تا بعد از ختم حکومت مؤقت دوباره به کرسی قدرت قرار گیرد . آمدن عبدالستار سیرت به کابل نمایانگر همین مطلب است . ولی برای عبدالستار سیرت جای خجلان و شرمساری خواهد بود که آرای ملت شریف افغانستان را نادیده گرفته ، با تبانی تیم حاکم ، آرای مردم کشور را سبوتاژ نماید و چهار صبایی در رأس حکومت مؤقت قرار گرفته و دین را به دنیا عوض نماید . 

نقطۀ قابل تأسف دیگر این است که کسانی که در دورۀ مقدس جهاد به نام های عالم دین و روحانی ، سنگ اسلام را به سینه میزدند ، اکنون در صف مخالفین جهاد قرار گرفته و در تیم جناب داکتر اشرف غنی احمدزی ، در کنار قاتلین مجاهدین صف واحدی را بر علیه مجاهدین تشکیل دادند که الحمدالله طرف تایید ملت مسلمان افغانستان قرار نگرفتند و با وجود همکاری کمیشنران و رؤسای کمیسیون های انتخابات ولایات که اکثراً اعضای حزب افغان ملت هستند ، به آرای مطلوب دست نیافتند . 

تیم اصلاحات و همگرایی از بین ملت مسلمان و مجاهد افغانستان بیرون شده اند و با وجود تقلبات گسترده و مهندسی کمیسیون های انتخابات ، به جز چهار پنج ولایت محدود ، در تمام ولایات افغانستان اکثریت مطلق را بحمدالله تعالی بدست آورده اند .

از پذیرایی گرم مردم و تجمع های میلیونی در اکثر ولایات ، پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی در همان روز های نخست معلوم بود . ولی تیم حاکم با تبانی کمیسیون های نامستقل و مردم ستیز به یک سلسله مهندسی و تقلبات گسترده متوصل گردید و با دستپاچه گی و سراسیمه گی خاص به قرنطین صندوق ها در محل هایی که به تیم اصلاحات و همگرایی رأی داده بودند ، اقدام نمود .

مردمان شریف افغانستان با دل و جان بدون آنکه وعدۀ آرد و روغن را شنیده باشند ، با علاقه مندی کامل از تیم اصلاحات و همگرایی در هر جایی از این کاروان نور پذیرایی نمودند ، چنانچه استقبال گرم مردم مؤمن و متدین ولایت هرات و صف آرایی دو طرفۀ مردم از میدان هوایی میر داوود تا استدیوم شهر هرات را که چشم دوستان را روشن می نمود به طور نمونه یاد آوری می نمایم . ولی صد ها افسوس که به آرای این ملت شریف ، از طرف دشمنان مردم افغانستان و گروپ افغان ملت به دستور تیم حاکم و کار کنان ریاست نامستقل انتخابات ، شبیخون و تاراج صورت گرفت و مغرضانه با یک دشمنی آشکارا ، صندوق ها قرنطین و بیش از یکصد و بیست هزار آرای پاک مردم هرات بدون دلایل مؤجه قرنطین و از شمارش خارج گردید . 

همچنان تیم حاکم در هر کجایی دست به تقلبات گسترده زده و هکذا بیشرمانه از ارسال برگه های رأی دهی جلوگیری و ممانعت نموده و میلیون ها شهروندان را از حقوق شهروندی محروم گردانیده است . و علاوتاً از سرنوشت 444 محل رأی دهی دیگر اطلاعی در دست نیست .

اعلام با تأخیر آرا و شمارش سلیقوی از طرف کمیشنران و کمیسیون های انتخابات و نقض صریح قانون انتخابات ، مهندسی و تقلب آشکارا در برابر آرای تیم اصلاحات و همگرایی و ابطال صدهزار رأی پاک مردم ، این ها عواملی است که کمیسیون نامستقل انتخابات سرنوشت مردم را به سخریه و بازی گرفته و جسورانه مهندسی و تقلب نموده است که هرگاه بازنگری و دوباره رسیدگی شود ، بدون شک تیم اصلاحات و همگرایی بیش از 58% آرا را بدست آورده است .

ضیاءالحق امرخیل و عبدالستار سعادت بار ها تأکید کرده اند که تاجک ها ، ازبک ها و هزاره ها از افغانستان نیستند ، پس چگونه باور شود که گروپ متعصبین فاشیست در هر نقطه و محل رأی دهی ، قاضی های بیطرف بوده و به آرای مردم نجیب افغانستان خیانت نکرده باشند و هرگاه به عواملی که در بالا نگاشته شد ، رسیدگی عادلانه شود ، تیم اصلاحات و همگرایی در دور اول انتخابات پیروز و برنده است و باید برنده اعلان گردد . در غیر آن هرگاه با زور و فشار انتخابات به دور دوم کشانیده شود ، پس از همین حالا سرنوشت مردم افغانستان معلوم است که به کجا کشانیده میشود و همانگونه که عمال دولت در دورۀ اول انتخابات مهندسی و تقلب سازمان یافته و فراگیر را بر ضد تیم اصلاحات و همگرایی انجام داده اند ، در دور دوم انتخابات نیز از همین روش استفاده شده و جناب داکتر اشرف غنی احمد زی را بر مسند قدرت می نشانند و این بار همچنان که مادۀ ممنوعیتِ داشتنِ خانم خارجی از قانون اساسی جدید افغانستان برداشته شد ، دین نصرانیت در قانون اساسی جدید به رسمیت شناخته خواهد شد .

گر قلم بر دست غداری بود 
لاجرم منصور بر داری بود

 

سید محمد نادر خرم 
اسلو – ناروی