آرشیف

2021-7-5

رسول پویان

مهد عشق و فرهنگ

 

صلح امریکا و پاکـسـتان جنگ آورده است

فـوج افـراطی بـا تـیر و تـفـنگ آورده است

 

آفـت اشـــغـال و آســیـب تـجــاوز در وطـن

فـقر و نا امنی و استبداد و دنگ آورده است

 

سـلطۀ خـونـین امـریکا بعـد از بـیسـت سـال

جنگ داخلی به این ملک قشنگ آورده است

 

کشتی بی ناخـدا را در وطـن بشکـسته است

آب را گل کرده غرقاب ونهنگ آورده است

 

قـول امریکا دروغ و عهـد امریکا خطاسـت

جای صلح ودوستی تیغ وفشنگ آورده است

 

طالب و داعـش را نیرو و قـدرت داده است

فوج پاکستان را با نیش و چنگ آورده است

 

آن که قـلـب آسـیـا را در عمـل آزرده اسـت

بهر کاخ شیشه یی خویش سنگ آورده است

 

طالب و تیم غـنی مسئول بحـران گـشـته انـد

ارث امریکا وکرزی این جفنگ آورده است

 

مافـیا و دزد و فـاسـد را چـو قـدرت داده اند

جای روزی شیشه وتریاک بنگ آورده است

 

حق اقوام را اگر فاشیزم خونین خورده است

وحشیان را نیز با دندان و چنگ آورده است

 

با قـیــام  مـردمی عــدل و مـسـاوات آوریــد

حق خود را خلق از چنگ پلنگ آورده است

 

جـنبش نـو بهــر اســتـقلال و آزادی ضـرور

ارگ وطالب بردگی باجای ننگ آورده است

 

گنج‏هـا پنهـان شـده در خـاک زیـبــای وطـن

جذبه هایی بس رقابت از فرنگ آورده است

 

قصـد امریکا چـو باشـد قـلدری و تک روی

اژدها و خرس قطبی را به تنگ آورده است

 

در تعـادل کشـوری سـازیـم با حـق و حقوق

مـردمِ آزادِ مــا بـیـــل و کلـنـگ آورده است

 

ارث مـولانـا و جــامی و ســنـایی در وطـن

عشق و دوستی ومحبت فرهنگ آورده است

 

دانـش فــارابـی و ســیـنـا و بـیــرونی بـسـی

نور دانـایی بـه دل هـای زرنگ آورده است

 

مهد عشـق و دانش وفرهنگ بـاشـد جـاودان

طالب و داعش گرچه بنگ بنگ آورده است

 

سـرزمین نیزک و قـارن و مسلم زنـده است

طاهر فرزانه یی را در پوشنگ آورده است

 

اجـنـبـی از ریـشـه و تـاریـخ ما آگاه نـیسـت

یک مثـالـی از تـمـدن ارژنـگ آورده اسـت

 

صد هـزاران مرتبه دشمن زده سـرهـای ما

باغ میهن باز گلان رنگ رنگ آورده است

 

باده و حماسه و مطرب و عـرفـان ساز دل

آن که شـور و استـقامت آهنگ آورده است

 

از تمـدن هـمــدلی و صـلـح و آرامی طلـب

آنکه انسان رازحیوانی به هنگ آورده است

 

4/7/2021

رسول پویان