آرشیف

2014-10-24

مسعود حداد

من کافرم

الوداعی گربگویم، آب پاشید برسرم
تا بروید لاله ها یی ،از دلِ خاکسترم

 حین تدفینم نمائید دوستان رقص سما
راه نیابد «داعشی ها» درکنارِ پیکرم

قال وقل رابس نموده، یارانم درعوض
برسرِقبرم بخوانید این دوبیت ازدفترم

هرکه انسان رانوازد سجده درپایش کنم
نام گذاری می نمایم ،شمس من یا اخترم

سربریدن،تن دریدن ،گربُوَد اسلام تان
نسبت دهشت فگن من کا فرم ،من کافرم

مسعود حداد
23 اکتوبر2014