آرشیف

2014-11-22

عصمت الله راغب

من و گوشته از تنهایی

چوبلبل درقفس باشد دلش میل چمن دارد

مسافرهرکجـــا باشد دلش میل وطن دارد

 

تا دیروز که گرمی وسردی مسافری وعاکفی را نچشیده بودم به محتوای این شعر خنده میکردم. اکنون که مدت سه سال وچهارسال است، از زادگاه ام دورم وایام خجسته وفرخنده ضیافت پروردگارم را به رسم عیدین، دور از عزیزان وهمزادگان کوی وکوچه ام،سپری میکنم،دراین ایامی آمدآمد چهارمین عید که تاهنوز پایم دراغلال مسافری وعزلت گزینی بند است،دراین روزهای قریب به عید و درآستانه عید، که چند روز بعد اگرمرگ حریص، مجال وزمان زود گذر فرصت داد، باز«من» و یک دنیا غم تنهایی، روزی فرخنده ی الهی را دور ازشما با چشمان مشحون از اشک جشن خواهم گرفت.این روزها،روزیست که مرغ دلم به یاد وطن(زادگاه ام) پرمی زند،چشمانم، نوحه گری خاطراتیست که باهمزادگانم درکوچه خانه پدری ام آنرا جشن میگرفتم،ضربان قلبم به یاد آن روزی پرمیزند که دستان عمه هایم را بجای دستان پدر ومادرم بوسه میزدم.وبه حق والدین ام به آن حضیره ی که آنها روح وکالبد شان مدفون است از نزدیک به پاس ادای این موهبت که درامر خلقتم وسیله شدند،دست دعا بلند میکردم، اکنون که آنجا نیستم دست کی را بوسه زنم؟ وبرسنگ مزار کی بنشینم؟!!!!! آیا آنهایکه تا دیروز دستانشان را ازنزدیک به پاس احترام بوسه میزدم،پشت من خسته نمی شوند؟ آری! قطعاً که میشوند.آیا…………………نمی شوند؟………میشوند.
اما چی کنم که دربرابر بازی زمان چنان مغلوبم که هرگز به این فرصت کم نمی توانم سدهای کوه مانند آنرا شکسته ومخروبه های باقی مانده از آنرا دوباره ترمیم وپیوند زنم. جز یک راه که به قول شاعر:«این شکست تلخ را مردانه وارباید کشید». دیگرروزنه ی برای بودنم در آن دیار سفید کوه نبود تا با این امیال خویش به بهانه ی تجلیل از عید درکنار ویژه گانم، فایق شوم.برای خودم صبر صابری وبرای دوستان وعزیزانم روزهای مملو ازسرور نکهت وفرحت تمنا می کنم. 
دوستان این دیارم خسته نشوند که حضورما را درکنار خود نادیده میگرد.نه!! هرگز! اما شما شماستید،وآنها،آنهاستند.شاید درکنارشما خوشیهایم مانند دود سگرت زود گذرباشد.اما خوشی باآنهای که خامه درتصویر ماتم دوری ازآنها راکد وچشمان مروارید زا ام ازاشک تهی مانده اند؛حیاتی وجاویدانگیست.اما بازهم دم را غنیمت شمردن عادت ماست.در آخر خوب است که درهمه حالات شاکروسپاسگزار از ذاتی باشیم که به برکت منجی بشریت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عیدین را هدیه کرد تا باهم این روزهای پرفیوض را کنارهم جشن بگیریم.اینک پیشاپیش عید مبارک مبارک مبارک……………

با حرمت

عصمت الله "راغب"