آرشیف

2014-12-25

ضياالحق ضرغام

من و تو و او

نــه مـــن مــنـــم ونـه تـــوتــوـــي ونــه آن آنــســت
چــون مــن تـــويـــم وتــــومـــنــــي وآن مـــاســــت
 
نــــه تــــوزبـــاغـچــــه امــيــد مــن جـدائـي ونـه او
ســايـه تــــومــنــســت ونــفــس اوپــيــونـــد مـاست
 
اودروادي بــي كــســي بــي كـــس چــــرابــــاشـــد؟
مــابـــاهـم هــمــيـــم وهــمـيــن ســرشــــت مــاست
 
 آسـمـان تــاريـكــم رابــانـــورتــوواوروشــن كــــم
ســتـاره مــن تــوئــي واو فـضــاي زنــدگــي ماسـت
 
تــوهـسـتـي كـه مـن وتــو بــا او هـســت هــسـتـيـم
وجـــود تــو تــن مـنـســت وروح اوروان مــاســـت
 
پـنـهــان نـيـسـت زكـس ريـشـــه مــا وپـيـشــه مـــا
بـيـل تـوپـنـجـه مـنـسـت وعـصاي اوبـازوي مـاسـت
 
جــدانـمـيـشـويــم هـرچـنــد دشـمـنـان دشـمـنـي كنند
ســلام اوســلام مـنـسـت وكــــلام تــوكــلام مـاسـت
 
گــوشـــه تــنـهــائـي ام تــنـهـا زتــوواو خـالـيـســت
ديــدن تــوديـــدارمـنســت ولـبـخـنــداوبـهـار مـاست
 
شــادي كـنـيــم ومـشـتـاق بـاشــيــم ويــاربــاشــيـم
تــوبــاش تـامـن بــاشــم واوبــاشد كاين راه ماست
 
پـــــدرتـويــي، مــادرتــويـــي، خـــــواهــر تــويـــي
بــرادري وهـم دسـتـي، آخـر چـنـيـن وقـار مـاسـت
 
اوچمن منست وتولاله بوستـانـمـي وخـواهـانـمـي
مراتومونسي ومن تراهمدمم واوپـرسـتـارمـاست
 
بــه ايــن وآن زمـانـه نـه بـفـريـبم ونـه زانو زنيم
نسل افـغـانـيـم وشـجـاعت نــام ونـشــان مــاسـت

تـوتـنها نستي ضرغام خوش باش وغــم بگـــذار
عاشقان همه همدستند واين عهدوجدان مـاست

 
دوست عزيز اين دومين ملاقات ادبي ام ميباشد كه درحضور مباركت پيشكش نموده ام وخيلي خوشحالم كه در فضاي بي انتهاي ادبي باتو هم سخنم.                             
بااحترام