آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

من مکتب ندارم و تــو مکتبت را میسوزانی

این مطلب را به بهانۀ حضور اولین هیئت وزارت معارف به ولایت غور به رشته تحریر در آورده ام که امروز دوشنبه 21 عقرب1386 جهت افتتاح تعمیر یک مکتب وارد چغچران مرکز ولایت غور شده بودند. بعد ازشش سال آرامش وامنیت وتجربه حکومت های عبوری ومؤقت وانتخابی بازهم 85 % شاگردان مکاتب ولایت غور به شکل فوق درس میخوانند نه کتاب، نه معلم ، نه مکتب ونه سامان ولوازم درسی. ولایت غور یگا نه ولایتی است که تا هنوز دروازۀ تمام مکاتب به روی شاگردان باز است بخاطریکه  98% مکاتب ولایت غور در ودروازه ندارند می بخشید دیوار هم ندارند.اما شور وشوق فراگیری علم ودانش در دل این اطفال مظلوم می تپد. اگر بگویم تا هنوز مکاتب غور از طرف پیروان أخنس بن شریق حریق نشده شاید دوستان بگویند کدام مکاتب ؟غیر ازینکه در مراکز ولسوالی ها یک یک باب مکتب إعمارشده ودر مناطق دور دست ودهات تا هنوز مکتب ساخته نشده که حریق گردد لذا در برابر این سوال لال میمانم. دوم اینکه در مکاتب معلمین وجود ندارند که تهدید شوند همان افراد عادی قریه اند که از لحاظ قباره با طالب شباهت دارند.اما درین مورد جواب دارم در ولایاتیکه معلمین را خوش ندارند مکتب را به آتش نکشند نصاب ولباس خودرا شامل بر نامه مکتب بسازند مقصد سلسله درس را قطع نکنند.ومکتب را آتش نزنند یعنی سر مایه وهستی ملت را نسوزانند.

چه کنم تقدیر کشور ما چنین است.در ولایاتیکه به اثر توجه اولیائی امور چند باب مکتب إعمار شده با فجیع ترین شکل آن به آتش کشیده میشودودر مناطق که شاگردان مشتاق رفتن به باغ معارف اند چهار دیواری وجود ندارد.حق دارم بگویم در کشور ما بی عدالتی بیداد میکند.هیچنوع تناسب در خدمتگذاری به مردم رعایت نمیشود.

طالب جان در طلب چه هستی؟ اگر از طریق آتش زدن مکاتب به قدرت برسی شاید نوردیدۀ مردم نشوی  تنها خارج از مرز برایت شاباسی میگویندوبس.اگر دشمنی ات را با هست بود افغانستان نشان میدهی بازهم مزدوری ودشمن واگر با علم ودانش مخالفت میکنی  ازین ظلمت آباد چه میخواهی.قدم زدن در تاریکی کار دزدان است.

مکتب را چه کسی به آتش میکشد؟  یکی از انگیزه های آتش زدن مکاتب این است که عاملین آن با دانش وفرهنگ فارغین مکاتب در جنگ وتضاد اند.نمی خواهند در جامعه کسی باشد چیزی بیشتر از آنها بداند لذا بنیادش را به آتش میکشند. ومکتب را آشیانه برای پرورش کفر وگمراهی معرفی میکنند.این است دلیل وانگیزه.

مگر سوختاندن مکاتب کدام هدف سیاسی را بر آورده میسازد؟سوختاندن مکتب یک تصویر را به نمایش میگذارد تصویر تاریک جهل ونادانی وعلم ستیزی .تصویر جفا پیشه گی وستمکاری. گاهی فکر میکنم شاید مردم جنوب کشور ما  راه وروش طالب والقاعده را انتخاب نموده اند وبا القاعده وطالب همکاری میکنند. اما وقتی می بینم که مکاتب دران مناطق طعمۀ حریق میگردد وآشیانه بلبلان معارف به آتش زده میشود باور نمیکنم کسی تیشه به ریشهۀ خود بزند وخانه وآیندۀ طفل خودرا به آتش بسپارد. میدانم دست های نا مرئی و توطئه بزرگ را سامان بخشیده اند تا یک بخش از کشور مارا همیشه از نعمت علم ودانش محروم سازند وبحران نا امنی را در کشور عمیق تر سازند. اما متأسفانه برخی از روشنفکران این تبهکاری را نادیده گرفته به جهت های دیگری می اندیشند وأعمال طالبان را توجیح میکنند باید عرض کنم طالب مقتدر انسانهای روشنفکر وبیدار را به هر نام ونشان وسمت وقوم ونژاد که باشند نمی پذیرند.

در غزنی مکاتب به آتش کشیده میشود سر زمینیکه روزی مهد تمدن ومعرفت بود وافتخار تاریخی آن بر معارف آن است.مگر پدران امروز نمیخواهند افتخارات گذشته شان حفظ وآینده درخشان تر از گذشته باشد؟در قندهار وهلمند دروازه های مکاتب مسدود میگردد ومکاتب بخاکستر تبدیل میشود. به همین تر تیب در زابل وارزگان وزیر کوه شنیندند وفراه وغیره.

عزیز من اگر افغان هستی ومیدانی که تعمیر مکتب از حق یتیم وفقیر ساخته شده حقوق خود ومردم خورا نابود نساز وهستی مردم خودرا آتش نزن .اگر نصاب تعلیمی خوشت نمی آید بیا در ریاست معارف نصاب مورد قبول خود ومردم که از تو حمایت میکنند بساز مقصد دروازه را نبند بنام خواندن ونوشتن هر چه داری قابل قبول است اما سوختاندن مکاتب کشتن معلمین وسر بریدن اطفال هیچ توجیه ندارد هیچ .اگر شعار اسلام را سر دهی به اسلام جفا میکنی .

طالب! باز میگویم در طلب چه هستی؟ اگر میخواهی آنچه تو آموخته ای به شاگردان تدریس شود بیا بگو سوختاندن را بخاطر چه آموخته ای؟ کشتن علماء موی سفیدان واطفال را به چه منظور آموخته ای. انتحار را از کدام مکتب ومشرب آموخته ای ؟این راه وروش نه در شریعت است نه در طریقت اینها آموخته های غیر دینی وغیر اسلامی وغیر میهنی است.

 خدا چنین حکم نداده پیغمبر هم یک حدیث بخاطر آتش زدن مراکز علم ودانش از خود بجای نگذاشته.از خلفا هم این روش بما باقی نمانده در تاریخ کشور محمود غزنوی وشهاب الدین غوری احمدشاه ابدالی  میرویس خان هوتکی ورحمان بابا هم چنین وصیت نکرده اند آخر این کار هدایت کی ومیراث کدام انسانهای شایسته وبر گزیده روی زمین است؟نه خیر شرارت عصر وجنایت قرن است که جز بدنامی هیچ افتخار ندارد.

دشمنی با تو بخاطر انسانیت واسلامیت تو نیست.

طالب بیا انسان شو باز مسلمان شو! باز افغان شو بازرئیس وحاکم مان شو! باز قافله سالار آدمیت وانسانیت شو با قباره وچهره رنگ وزبان ونژادت مخالف نیستم . اگر میخواهی خارجی ها از کشور بیرون شوند در جائیکه حاکمیت داری کاری بهتر ازآنها انجام بده امنیت را تأمین مکاتب را فعال و دشمنی با مردم را کنار بگذار  ،تفنگ را از شانه پایان و خشتی در بغل بگیر خانه خود، خانه من، مدرسه مسجد ومکتب را إعمار کن.اگر همت وانسانیت عالی داشتی با حاکمیت تو کس دشمنی ندارد. دشمنی ام بخاطر اطاعت تو از دشمن من، دشمن میهن ودشمن اسلام است.