آرشیف

2014-12-5

نورالله وثوق

من مغربم


آیینه خصم دیده ی آتشگرِ من است
گلشن اسیر فتنه ی غم گسترِ من است
خونِ روانِ دیده ی بیدارِ غنچه ها
محصو لِ فصلِ غایله ی نشتر من است
قاضی حکمِ قاطعِ دیوان عدل وداد 
مأمور سرسپرده ی سیم وزرِ من است
بالانشین عرصه ی فتوای انتحار
همسوی انتظارِ نوازشگرِ من است
بازارِ داغِ داغِ تعصب به هرکنار
سرمایه ی مشاورِ ه ی محضرِ من است 
اندیشه ی شرارتِ دنیای خودزنی
بازیچه ی تفکرِ شرم آورِ من است
من مغربم کرانه ی دیوانگی تان 
دروازه ی سلامتی کشورِ من است 

…….
نورالله وثوق
جمعه چهاردهم آذر نود وسه خورشیدی