آرشیف

2015-4-3

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

من مسلمانم، مــــــــــرا نکشید!!!

دفتر روند سبز افغانستان زیر رهبری خردمندانه ی امرالله صالح در شهر فیروزکوه اخیرا راه پیمایی قوی را به منظور رسیدگی قانونی به قتل بی رحمانه ی فرخنده راه اندازی نموده اند.
این چنین شعارهای در این راه پیمایی طنین انداز بود:
1 .  من مسلمانم، من مسلمانم، من مسلمانم، مرا نکشید.
2 .  قضیه قتل فرخنده سیاسی نگردد.
3 .  از دادستانی عالی کشور احترامانه آرزومیبریم تا به پرونده ی قتل فرخنده قانونی رسیدگی فرمایند.
4 .  و از دادگاه معظم و عالی کشور تقاضا به عمل میاوریم تا مجرمین قضیه قتل فرخنده را مجازات فرمایند.

این شعارها از طرف مردمان محترم، مردمان قانون گرایی شهر فیروزکوه بدرقه گردید و یک تعداد بیشتر اشک میریختاندند.
این راه پیمایی احوالی ساعات 9 بامداد آغاز و احوالی ساعات 12 ظهر به پایان رسید.

 حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی
شهر فیروزکوه