آرشیف

2015-1-9

الحاج عبدالحی پیرزاده

من غلام آنکه نخورد گوشت …

 

۷۸۶ / آیه ۱۲ سوره نور << لو لا اذ … آیا سزاوار این نبود که که چون ( اذ منافقان ) چنین بهتان و دروغها شنیدید مردان و زنان مومن حسن ظن شان در باره یکدیگر بیشتر شده و گویند این دروغی است آشکار؟

 آیه ۱۲ سوره حجرات << یا ایها الذین آمنو ا اجتنبو کثیرا من الظن ان … " ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره یی از گمانها به یقین گناه است و خبر جویی مکنید و غیبت نکنید بعضی از شما بعضی را ،آیا دوست دارد یکی از شما گوشت برادر مرده یی خود را بخورد ؟

پس ازالله بترسید که خدا بی گمان توبه پذیر و مهربان است " " آیه ۹ و ۱۰ سوره قلم " و لا …" فرمان مبر هر سوگند خورنده یی فرومایه را و هر عیب جو ی رونده به سخن چینی را " آیه ۱ تا ۳ = ویل لکل …وای بر هر عیبجوی طعنه زن، آنکه مال بر هم نهد و آنرا بر شمارد، پندارد که مالش او را عمر جاوید دهد.

 " آیه ۳۶ سوره یونس " و ما یتبع اکثر هم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق … و بیشتر شان جز گمانی را پیروی نمیکنند براستی ( گمان ) بی نیاز نگرداند از حق چیزی را ،بی گمان الله به آنچه می کنند داناست " " از حق " ان الظن لا یغنی " رسید = مرکب ظن بر فلک ها کی دوید !! "

بد گمان باشد همیشه زشت کار = نامه یی خود خواند اندر حق یار چونکه مومن آینه مومن بود = روی او ز آلوده گی ایمن بود " مولوی " آنکس که لوای غیبت افراخته است = او از تن مرده گان غذا ساخته است آنکس که به عیب خلق پرداخته است = زان است که عیب خویش نشناخته است ابلهی دید اشتری به چرا = گفت نقشت همه کج است چرا ؟ گفت اشتر که اندر این پیکار = عیب نقاش می کنی هوشدار در کژیم مکن به عیب نگاه = تو ز من راه راست رفتن خواه " سنایی " " اشک غماز من از سرخ بر آید چه عجب = خجل از کرده یی خود پرده دری نیست که نیست " عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است = کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم " حافظ " " اگر جز تو داند که رایی تو چیست = بر آن رایی و دانش بباید گریست همه حمال عیب خویشتنیم = طعنه بر عیب دیگران چه زنیم مرد باید که عیب خود بیند = بر ره زور و غیبت ننشیند میان دو کس جنگ چون آتش است = سخن چین بد بخت هیزم کش است " سعدی " " بود غیبت مرد مردار خوردن = از این لقمه کن پاک کام و دهان را پرده یی مردم دریدن عیب خود بنمودن است = عیب خود می پوشد از چشم خلایق عیب پوش طفلی است خرد و راه خرد کرده است گم = هر ناقصی که در طلب عیب جستن است " صایب ، لطفا به همزه بخوانید " " ای بسوی خویش کرده صورت من زشت = من نه چنانم که برده یی تو گمانم آینه ام من اگر تو زشتی زشتم = ور تو نکویی نکوست سیرت و سانم " ناصر خسرو " " ما آینه ایم هر که در ما نگرد = هر نیک و بدی که گوید از خود گوید " خیام " " مرد دانا به هر چه در نگرد = عیب بگذارد و هنر نگرد هست در عیب ها هنر بینی = از میان صدف گهر چینی در همه چیزی هنر و عیب هست = عیب مبین تا هنر آری به دست دیده ز عیب دیگران کن فراز = صورت خود بین و در آن عیب ساز " نظامی " " بر کنده به آن چشم که بد بین باشد = بد بین همه جا در خور نفرین باشد بگفتش کوتهی افسوس افسوس = تو پا میبینی و من پر طاووس " وحشی " " ز کژ بینی است گر نقشی به چشمت زشت می آید = تو وقتی راست بین باشی که بینی زشت را زیبا " " حکمت نیک و بد چو در غیب است = عیب کردن ز زیرکان عیب است " اوحدی " " چشم رضا بپوشد هر عیب را که دید = چشم حسد پدید کند عیب نا پدید " چون رد و قبول همه در پرده یی غیب است = زنهار کسی را نکنی عیب که عیب است " تبصره : هوشدار خدا به من و دیگران !!! ای کسی که می گویی من مسلمانم !! آنچه در بالا نبشتم از کلام الله ج است و بعد سخن های از ادبیات انسانی و دینی و اسلامی ما تا یکبار به خود بیا یم ،که روزانه چه قدر گوشت برادر مسلمان و هم نوع خود را نوش جان میکنیم . انسانهای متمدن قرن ۲۱ کم از کم به ۱۱ تا دوکتور متخصص نیاز مند اند تا از عهده یی طبابت بدن و جسم شان بر آیند و بالفرض اگر یکی از آنها به ما توصیه نمود که اگر میخواهی از این مریضی شفا یابی و صحت مند شوی قطعا باید تا ده سال گوشت نخوری ، از همان لحظه به بعد آن وصیت دوکتور را ۱۰۰ % عملی مینمایم در حالی که به یقین میدانیم که " پیمانه که پر شد چه بغداد چه کنشت " اما طبیب دیگر که هم خالق است و هم مالک است و هم رازق است به کسانی که در حالت عقل و بلوغ و نفاذ جمیع تصرفات شرعی خود بدون جبر و اکراه گفتند ما مسلمانیم به آنها در قرآن حمید و مجید خود فرموده که غیبت نکنید که اگر کردید گویا گوشت مرده یی برادر خود را میخورید .واحسرتا به این اسلامیت که به این سخن پروردگار خود هیچ نوع اعتنایی نمیکنیم و باز به دیگران طعنه میزنیم که گوشت خوگ خوردند و شراب خوردند و رشوت و … " ببر از نام مسلمان که چو نانت ببرند = بانک و فریاد بر آری که مسلمانی نیست " !! عده ای را می بینی که آنقدر مست باده یی قدرت ،و خباثت و کبر ومنیت و ثر وت و حتی علم بدون عمل اند که هنوز نمیفهمند که در همه یی قرآن کریم " واژه ای " گوشت مرده ای برادررا خوردن " به جز از غیبت در جای دیگری نیامده و نبی رحمت ص آنرا " بدتر از زنا فرموده است " و همچنانکه مرده از خود دفاع کرده نمیتواند آن شخص هم نمیداند که در غیابشبرادر مسلمانش در راه او چه چا هی کنده که ناشی از حرص و یا تکبر و یا حسد و یا سایر رذایل اخلاقی بوده است . ." تو حسودی که از آن من کمترم = مینماید کمتری در اخترم " در صورتیکه همه یی آن عیب ها ی که به دیگران در غیاب شان نسبت میدهیم در وجود خود ما بیشتر از آنها ساری و جاری است . چون از آینه کثیف خود دیگران را می بیننم و به اساس وهم و گمان به مسلمانهای دیگر از فابریکه یی عیب سازی خود روزانه ده ها و صد ها بهتان و تهمت را ساخته وبه آدرس آنها صادر مینما یم . در حالیکه این خدمتی است که از اثر پای ماندن بالای قانون دین به آنها کرده و حسنات خود را به نامه اعمال آنها انتقال میدهیم . امام حسن بصری رض زمانی که شنید کسی غیبت آنرا کرده ، مقدار خرمای تازه را به دست یکی از شاگردانش به او فرستاد و گفت به او بگوید که چون شنیدم حسنات خود را به نامه یی اعمال من انتقال دادی من هم برگ سبز و تحفه درویش این مقدار خرما را به تو فرستادم " " و با دریغ و درد که همه غیبت و توهین و تحقیر و ترور شخصیت مسلمان علیه مسلمان است !! نه به غیر مسلمانها ،نه به بی دین ها !! زیرا در بین این قوم است که کینه و غضب و بیرحمی و قصاوت در حال انفجار است زیرا به اندازه یی که اینها توانسته اند علیه یکدیگر غیبت و بهتان و تبلیغ خصمانه و سو ظن ایجاد کنند علیه هیچ یهود و نصری نکردند و نمیکنند بلکه به کسانی که آنها هم مثل ما کلمه " لا اله الا الله و محمد الرسول الله را به زبان می آورند ،که باید به گفته نبی کریم ص ما آبرو و عزت شان را حفظ کنیم ،با مال و جان به کمک شان بشتابیم اما کاش خدمتی که به آنها نکرده بودیم ظلم و ستم هم به آنها با انواع گوناگون نمیکردیم و به آنها زیان نمی رساندیم . ببینیم در مقابل اطفال معصوم و یتیم فلسطین ،افغانستان وسایر کشور های اسلامی چه می گذرد ، بیایم ،ببینیم در برابر اجساد بیجان مسلمانها چه میشود !!؟؟، بیایم بشنویم که زمامداران کشور های اسلامی در برابر بی عدالتی های سردمداران ستم و سرمایه چه میگویند !! و چرا سکوت اند آیا زبانهای شان را بریده اند !!؟؟ ، چرا ما نمیتوانیم عیب و علت کاخ نشین های خدا نا ترس را باز گو کنیم !! " مگر به قیامت از این سکوت مرگبار ما سوال نخواهد شد !!؟؟ جهاد افضل که پیغمبر خدا فرموده بود کجا شد ؟؟!! خداوند در همه قرآن ۱۸ مرتبه از کلمه تفکر نام گرفته است و ۵۹ بار از کلمه عقل ، آیا این حکم عقل ایمانی است که همیشه در راه توهین و تحقیر بینوایان و فقرای عالم اسلام وقت خود را تلف و انرژی مصرف نمایم اما متاسفانه بر عکس از کسانی که ظلم میکنند ،می کشند جز بدنامی اسلام دیگر وظیفه ندارند حتی یک کلمه هم به زبان نیاوریم " چو کفر از کعبه بر خیزد کجا ماند مسلمانی " !! …/ آیا مسلمانی و انصاف و تمیز حق از باطل همین است ؟؟!!! آیا احترام به حقوق مسلمان و حرمت نهادن به قانون الله ج همین است ؟؟؟ آیا احترام به حد اقل کرامت انسانی و حقوق بشر همین است !!؟؟ آیا این همه وهم و گمان که بر عقل و وجدان و اراده یی ما حکم میراند در مطابقت با فرامین دین و قرآن کریم است ؟؟؟! !! مگر چیزی کم هفت ملیارد انسانی که در روی کره زمین زنده گی میکنند اعم از مسلمان و غیر مسلمان . آیا در دین ما برای هر یکی حقوق و حرمتی تشخیص داده نشده است !!؟؟ / مگر معنی آیه " انما المومنون اخو ه ( لطفا به ت عربی بخوانید ) " همین است ؟؟؟!!!مگر حکم آیه " و لقد کرمنا بنی آدم " همین است !!؟؟ چرا از متباقی جهان و آنچه به ما میگویند بی خبر یم ؟؟!! چرا دوستی و دشمنی ما بخاطر خدا نبوده و بر مبنی اغراض شوم حکام زور و زر است ؟؟!! بیایم ، پیش از اینکه شتر مرگ به دروازه ما می خوابد بیدار شویم و به حال بیایم و از خود بپرسیم که تا به چه وقت عیب مسلمانها را میشماریم و از تکرار این غیبت که رسول خدا آنرا " الغیبت اشد من الزنا " فرموده شیطانهای انسی و جنی را خشنود و راضی و غضب خدا را خریداری مینمایم ؟؟!!! ؟ اگر در میدان محشر آنهای که به غیبت شان عقده های خود را مرفوع مینمایم و شخصیت شان را ترور مینمایم به گونه یی که حضرت موسی از طور بر گشت و از ریش هارون گرفت و گفت این ها چرا سامری پرست شده اند اگر از ریش ما گرفتند و طبق مفاد آیه ۳۱ سوره زمر " ثم انکم یوم القیا …" آنگاه روز قیامت همه در پیشگاه عدل پروردگار خویش با یکدیگر ستیزه ( و داد خواهی )می کنید " و علت و انگیزه غیبت شان را که بر مبنی وهم و گمان و بهتان در غیاب شان گفتیم از ما جویا شدند ، چه جوابی در محکمه عدل الهی برای شان تدارک دیده ایم !!!؟؟ " " ایحسب الا نسان ان یترک سدی " آیا آدمی می پندارد که او را مهمل ( از تکلیف و ثواب و عقاب ) گذارند (و غرضی در خلقتش منظور ندارند " آیه ۳۶ سوره قیامت // و تری الناس … میبینی مردمان را مست شده . نیستند مست اما عذاب خداوند سخت است آیه " ؟؟!! ، بیایم هنوز که زنده ایم دیگر به ساز دشمنان دین نرقصیم و تصفیه حساب نموده و از ایجاد فرقه سازی های تباه کن بپرهیزیم .؟؟!! و آیا از این همه فرقه های ایجاد شده که هر ساعت جز شکست یکدیگر دیگر دستاویزی ندارند از ما پرسان نخواهد شد ؟؟!! و آیا میتوان از این همه گروه های متخاصم امید ابهت و شکوه و جلال و عظمت اسلام محمدی را انتظار داشت !!!؟؟؟. صمیمانه امید وارم جواب این سوالها را خود ما در محکمه وجدان اسلامی کما حقه بدهیم آیه ۱۶ سوره ق << و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید >> و ما انسان را خلق کرده ایم و اذ وساوس و اندیشه های نفس او کاملا آگاه هستیم و ما از رگ گردن او به او نزدیکتریم >> والسلام علی عباد الله الصالحین .