آرشیف

2020-1-4

عزیزالله اقبالی

من از غورم:

 

من از غوری ام که بنام سرزمین فراموش شده ولی پویا مسما شده است.
من از غورام که در وجود جوان وپیرش غرور ناب نهفته است.
من از غوری ام که مردمش مدیون کوچکترین کمک و قدرشناس اند.
من از غوری ام که مردمش صادق ، ساده و به کوچکترین دروغ حکام فریب میخورند.
من از غورم و از غوری که فعلا در انزوا و دور از توجه دولت مرکزی  قرار دارد.
 من ازغوری ام که نه سرک دارد و نه برق.
 من از غوری ام که مربوط به افغانستان است ولی دربعد انکشاف متعلق به افغانستان نیست.
 من از غوری ام که حدود یک ملیون نفوس دارد و ارزش نفوسش در ایام انتخابات است و رای مردمش به بهای کم به فروش میرسد.
 من از غوری ام که از عدالت عمری اشرف غنی محروم است .
 من از غوری ام که درایام انتخابات در محراق توجه عبدالله و تکه داران تاجیک قرار میگیرند و بعد رها میشوند.
 من از غوری ام که از عدالت اجتماعی دولت مردان محروم است.
 من از غوری ام که نخبنه گانش لیاقت وزارت،معینیت و حتی ولایت را ندارند.
من از غوری ام که استعداد و دانش فرزندانش ارزش ندارد.
 من از غوری ام که جوانانش تحصیل میکنند باید وظیفه با منت را قبول کنند.
من از غوری ام که از انکشاف متوازن دولت برخوردار نیست.
من از غوری ام که جای برای غوریان در مشارکت سیاسی وجود ندارد.
من از غوری ام که به خاطر معاش بخور نمیرجان میدهند و متعهد به نظام اند.
من از غوری ام که از نبود سرک در ولسوالی ها و قریجات مریضانش جان میدهند.
من از غوری ام که رهبری اداره محلی را غیر غوری تشکیل میدهند و از نفاق غوری ها بهره میبرند.
 از غوری ام که گذشته درخشان داشت و آبادی و اثارش حکومتش تا هنوز در هند موجود است.
من از غوری ام که دوستان که خارج از غور اند بنام غور محروم میشناسند و این مایه سرافگندگی نظام حاکم است.
من از غوری ام که با سرازیر شدن ملیاردها دالر یک کیلومتر سرک پخته ندارد.
من از غورام که دانشگاه معیاری ندارد و انچه دارند در راه تحصیل به دیگر ولایات به مصرف میرسانند.
من از غوری ام که نیازمندی های اولیه اش نتوانست توجه کشور های استعماری را که در افغانستان حضوردارند جلب کند.
منی از غوری ام که بزرگانش نتوانستند از کرزی و غنی مطالبه حق نمایند.
من از غوری ام و غور مربوط به کشوی است که رهبرانش به ملتش دروغ میگویند.
من از غوری ام که توکل مردمش به خداوند است و از خداوند کمک میخواهند.

با عرض حرمت
عزیزالله اقبالی
کابل-افغانستان