آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

من از غــــــورم تــــرا تکـرار گـــویــــــــم!

من از غــورم تـرا تکـرار گـویــم!
به لـحـن و هـم فـسادت عـار گویـم
ز من ، فرهنگ غوری ام بخواهـد
بـجـا کـردن ادب عـفـت بخـواهـــد
مـــرا اســلام بـُوَد اخــــلاق و ادب
ندادم هیـچ کـسی  را جـهــل لـقــب
بدارم حق، گویم حرف از حقیـقـت
که دینــَم داده بر من این طـریـقـت
صــداقـت را به حـکـــم لا الا هـی
نمـودم مـقـصــودم، آنچه نخـواهی
محمــــد(ص) را شناسـم خادمِ دین
نه آن عـالِـم که دارد خـشــمِ بد بین
حدیـث و شعـر تو خوانـم هـمیـشـه
بی حـرمـت می کـَنـیـد اسلام ریشه
تـو کـه بطـلان کـُنـی امـتِ اسـلام؟
نباشـد زین طریقـت حرمت اسـلام
جـوانـانِ بیـــدار از تـو بتـرسـنــــد
ز( بطـلان) و وهــابـیَـت   بـلـرزند
من و( اشعـر) بُـوَد اسـلام عـقـیــده
به شــاًنـَش توگوئی  بطلان عقیــده
 
                   ***
 
من بخـواهــم عـالـمِ اســلام شـنـیــد
گرچـه از علـم شما دشـنـام شـنـیــد
"قـصـیـده" شــاد گـفـتـی ای بـرادر
به من نیـش زده ای بد ترزخـنـجــر
من نبـاشـــم آن خـبـیـث وآن پـلـیــد
آنچــه از عِـلـــم شـمــا دارم شـنـیـد
ســـزا گــوئـی بـه مـن مســلـمِ دانـا
نخـواهـــم داد تن را فـتــنـــه جـانـا
لـیـک گـویـم زان اهـانـت هــای تو
وین قـلـم گـویـا شـده مکـر هـای تو
من نبـاشـم گنـگ  هـم کـورو اصـم
زآنچـه گـوئی تو ز مذهـب ها رقـم
من کـه دارم احـتــرام بـر عـلــم تـو
تـو نـدانـی قـدر مـن – مـســلـــمِ تـو
ای بـرادر بس کـنـیـد این هـیـلـه ها
زانکـه اسـلام را  زما است نالـه ها
من بدانـم تـو چـه خـواهی ای عزیز
بـس بـود جـانـم تـو خونـم را نـریـز
 
                  ***   
 
من نـه ام شـاعـــر به مانـنــد شـمـا
لـیــک می دانـم چـه گـویـم و چـرا
شـعـر و عـلمـت خدمتِ دشمن کنـد
لعـنـت و نـفـرین هــا بـر مـن کـنـد
من صداقـت را بخواهم ای(عـزیز)
بـوده ام، هـستـم خـرافـت را گـریـز
مـن نـگــویــم آن لـغــاتِ ازعـــرب
آنـچـه گـویــم سـاده و فـارسـی ادب
لـجـاجـت را نـیـا مـوخـتـه مراغـور
نیاکـان فـارسی و فـرهنگ مـغـرور
 
                   ***
 
نمی خواهـم درازا کـرده صحبـــت
بخواهـم این دو پرسـش را جوابـت
        "والـنـتـیـِن" آمـده مهـمـان و" دانـا" (1)
بخـواهــد خــانـه ســازد در دل مــا
روز" والنتین" گیـرد رسـم و رواج
بَـرَد مـن را و فـرهـنـگــم بـه تاراج
بـتـــازد بــر حـــریـــم پـــاک مــارا
بـگــویـد کـعـاشــقـی آمـوخـت مـارا
زعـشـق خـود بـه مـا، فـریـاد ریـزد
بــه نـعـــش مُـسـلـمَـت ادرار ریـزد
ز نـام عـشـق خـود بـر مـیـهــن مــا
کـَنـََد ریـشــه ز سـرو و سـوسـن مـا
آنـچـه دارنـد بـر مـن و مُـسـلــم روا
بـر سگــان شـان نـدارنـد ایـن ســزا
من بدانـم مـقـصـد تـو حـاصـل است
کشورم  تابع " سیا " را کـامل است
 
جهـد و فخـرت را" سیا" بر باد کرد
گـو که او روح و روانـت شـاد کـرد
ورچـنـیـن نیـست اَی برادر تو بگـو!
بـرچـه خـامـوشی و فـتـوای تـو کـو؟
 
                   ***
 
نـمـیــــدانـــم خـبـــر داری نــــداری
وطـن را حال چه روزو روزگـاری
دیروزهشت طفل معصومت بکشتند
چـرا تـو خامـوشـی عـالـمِ هوشمنـد؟
بــیــــاد کـــودکـــانِ بـی گــنـــاهــت
کـو آن شـعـرَت حـدیثـَت اعتـراضَت
چـرا تـقـبـیـح نکــردی این شــرارت
بـحــقِ مُـسـلمَــت زین زورِ وحـشـت
شـــرم دانــم بــر هـمـــه اهـــــلِ ادب
زین شـرارت هـا بـبـنـدیـم لـب به لب
 
***
 
من نخـواهــم رفـت بـیـرون ازادب
زانـکـه دارم مکتـــبِ غــوری ادب
هـرچه گـوئی باز گـردد برتو جـان
آنچـه لـعـنـت گـویـدش اسـلام بـدان
آنچه گـفـتـی وان بـگـو در شـان تـو
ور نبــاشـد عـدل دسـتــر خـوان تـو
بخـواهــم شــد مـشـرف دیـدنــت را
چسـان داری زیـارت( لنـدن )ت را
بگـیـر تو آدرسـم گـر کـه بخـواهی
بـیــا مـهـمـــان من خـانـه تـو داری
نمـک بـاشـد و نان خشـک فـراوان
ز قـلـبِ با صفـا دارم دستـر خـوان
و در انـجـــامِ کــار بـــا تـو بــرادر
بخـواهــم صـادقـانـه(!) بـود در بَـر

 
 

 
(1) – " والنتین"  منظورم از تهاجم عیسویت بر اسلام است. آنچه که عالمان دینی( ملا های ) ما باید ند ، بطور قطع ممنوع قراربدهند. اما خموشند! چــــــــــرا؟؟؟
 
نـجات دین اسلام، تنها و فقط درهمبستگی و همسو بودن همه مسلمانان، امکان پذیر است! برای این کار، عقیده دارم در شرایط فعلی جهانی، از چنین شعاری بایدیم صاقانه پیروی کنیم: " وظیفۀ انسانی و اسلامیِ هـر مسلمان واقعی است تا از هـر فر د مسلمانِ که در هـر جائی  دنیا مورد تحقیر و تنفر؛ همچنان از هـر کشور و جامعه ای اسلامیِ که زیر فشار، ظلم  وتهدید سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و یا نظامیِ قدرت های نژاد پرست، استعمار گر و" تفرقه انداز و حکومت کن" – انگلیس، امریکا و اسرائیل و هم پیمانان شان، قرار دارد و یا قرار می گیرد، آگانه و صادقانه دفاع نماید".
و یا خلص باشد: " هر مسلمان باید است در بارۀ هر دیگرمسلمان بیند یشد".  انسانیت و صداقت، آنچیزیکه کم دید و کمیاب است، برای همه مسلمانان آرزو دارم!
 
afuk@i.ua   ؛ شماره تماس: 74 54 774 099 38