آرشیف

2016-9-28

استاد عبدالمجید نامجو

من از تبار شیشه ام، سنگ میشوم ..

من از تبار شیشه ام، سنگ میشوم ..
آری برای نامه ای تو  رنگ میشوم..

از روزگار عشق فقط زخم خورده ام..
آهو بودن بس است، پلنگ میشوم..

دلگیرم از فضای گس و مسموم این دیار..
میرم به گوشه ای و ملنگ میشوم ..

گر بار دیگری، مرا رنج دهی تو..
بهر تباهی عالم ، تفنگ میشوم ..

هر روز کنار ساحل تردید میروی..
از بهر صید کردنت ، نهنگ میشوم ..

آخر بیا که بغض مرا دار میزند.. 
هر روز در هوای تو دلتنگ میشوم..

… نامجو…
ساعت:12:09
تاریخ :28/6/1395