آرشیف

2021-9-18

نظیر ظفر

منع مكتب
بگو از من به نفرين طالبان را 
ز مكتب منع كردي دختران را
تو خود محروم از علم و سوادي
ازين رو   جنگسالار و    شدادي
بُود فرض دانش از بهر زن و مرد
خلاف دين  بُود  كار   تو  ولگرد
به امر   دالخوران.  ميكني  كار
غلامي و به خد مت پيش بادار
به ايران   و به پاكستان نظر كن
خيال كهنه  را   از سر   بدر كن
بهر   جا    بانوان    آمو ز گار اند
مكاتب   با مدارس  بيشمار اند
تو گر از دين ميبودي خبر دار
نميدادادي چنين فرمان مردار
نوشته نذير ظفر