آرشیف

2014-12-26

استاد محمود بی پروا

منظور از جشن گرفتن نوروز

 
 
بنام خداوند توانا ودادگر
 
ذاتی که کاینات را با همین عظمت وپهنا خلق کرده است ودرآن هر نوع تزئینات وزیبائی هارا آفریده  است تا همه وهمه باهم دست داده زندگی انسان را سروسامان بهتردهند واورا از رفتن درراه شیطان این دشمن ابدی الهی مانع گردند.
خداوند متعال بهریک از پیغمبران ودوستان خاص خود سه کار مهم را صراحتا بیان فرموده است که یکی از آنجمله نهالشانی وسرسبزسازی روی زمین میباشد.        .
امروز بعضی ها با این نظراند که جشن گرفتن از نوروز مردود میباشد زیرا با رویش اسلام مطابقت ندارد. اگر پرسیده شود که چرا؟ درجواب گویند که پیغمبر اسلام این را تائید نکرده است.
پس بیائید تاکمی روی این گفته مکث نمائیم:
همانطور که دربالا گفته شد خداوند عالی مرتبه گفته است که سرسبز سازی زمین کارشایسته ونهایت پسندیده است که بنده گان خداوند باید آنرا سرلوحه کارووظایف خود قراردهند. پیغمبر بزرگ اسلام بارها از کارهای نیک وشایستۀ سایر انبیاهان واولیاهان به دیده قدر نگریسته وستایش کرده است بناء هرکارشایسته ونیک ازنظر پیغمبربزرگ اسلام درخورستایش وتوصیف است.
تولد طفلی دریک خانواده باعث خوشی میشود وبنظر من غرس یک نهال ورویانیدن گیاه سبزی نیز بهمان منزلت میباشد بناء اگرما دست به تشویق مردم میزنیم وایشان را از طریق جشن ها ومجالس شادی آفرین دراین کارتشویق میکنیم تا آماده برای همچو عملی شوند، بنظرم کار خلاف دین اسلام نخواهد کرده باشیم. اسلام از طریق ارشادات قرآنی هیچ موضوعی را گنگ ومبهم وسوال برانگیز نگذاشته است بلکه این ما هستیم که ازاثر نافهمی ونادانی موضوعات را به جنجال میکشانیم.
 درآیة زیر چنین میخوانیم:
سوره 42: الشورى
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴿30﴾ (و هر گونه مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شما ست و خدا از بسيارى درمى‏گذرد (30)).
نظر بحکم این آیه این جنجال هارا ما براه می اندازیم  وبعد نافهمیده ادعا میکنیم که گویا به اسلام برابر نیست ویا چنین است وچنان. آیا جشن گرفتن نوروز از انتحارات کنونی بدتر وشنیع تر میباشد؟ آیا از رشوت گیری وپایمال حقوق مظلومان پلیدتر ورسواتر است؟ آیا از منهیات خداوند نارواتر میباشد که ما از جشن گرفتن آن رو بگردانیم؟ بااینکه همان ذات بوجود آورندۀ کاینات به زردشت توفیق داد تا بمردم خلق کرده شدۀ خدا این سه اصل را بیاموزاند:
1.     پندار نیک.
2.     گفتار نیک.
3.     کردار نیک.
ولی همان ذات مقدس به حضرت پیغمبر بزرگ اسلام قرآن را نازل کرد که سر تاپا توضیحاتی است در مورد اندیشه نیک ، اظهار نیک وکار نیک. چنانچه این حکم قرآن وتائید احادیث پیغمبر است که نهال شانی وکشت در روی زمین از جمله بهترین کارهای سه گانه  وبحکم عبادت میباشد زیرا بگفتۀ پیغمبر بزرگ اسلام ، تهیه رزق حلال باالخصوص از طریق کشت زمین عبادت دانسته میشود. لذا آنچه برما ضروری است تا بدانیم اینست که روی احکام عمومی اسلام وقرآن توجه داشته باشیم نه روی یک گفتۀ خاص ومحدود. بدانیم ودقیق شویم که دیدن از بت بامیان با پرستیدن ازآن فرق فاحش دارد.
خداوند توانا بما حکم نموده است تا علم را هرقدر که میتوانیم بیاموزیم چونکه آموزش دانش پایانی نداردویا بزبان دیگر فراگیری علم ساحۀ محدود ومرز مشخص ندارد تا یک انسان باآن مرز برسد بناء وسعت دانش بی پایان است لذا اگر کسی با خواندن چند جلد کتب عربی ادعا میکند که علم را طی طریق کرده است بداند که دروغ گفته وخودرا فریب داده است چرا که بااین چند جلد مرز دانش طی نمیشود ویا شخصی چند فورمول ریاضی را یاد بیگرد وادعا کند که ریاضی دان شده است وبهمین قسم درباره تمام علوم دیگر.
 آفریدگار جهان درآیه زیر بی انتها بودن مرزهای دانش را روشن ساخته است:
وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴿36﴾
و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد (36)
ازاین آیه چنین استنباط میشود که یک انسان به تنهائی توانمندی اینرا ندارد تا همه علوم زمان را آموخته بتواند بلکه بخش های معدودی از دانش را فراگرفته میتواند ازاینرو آن قسمت هائی از دانش را که نمیداند یعنی علم یاآگاهی ندارد نباید دنبال کند وخودرا جامع الکمالات بداند وراجع به هر چیزی که نمیفهمد احکام صادر نماید درغیر اینصورت خودش ناقض اسلام ودین دانسته میشود.
ما درزمان حاضر چرا نوروز را جشن میگیریم؟
تجلیل از روز نوروز به این معنی نمیباشد که ما خداناخواسته پیروی اززردشت میکنیم بلکه بخاطر اینست که ما از حکم خدای خویش وگفته پیغمبر خود تقدیر بعمل می آوریم زیرا خداوند بما دستور داده است که سرسبز سازی کار نیک وپسندیده وشایسته است وپیغمبر گفته که این عمل حکم عبادت را دارد لذا جشن گرفتن معنایش تائید از گفته خدا وسول میباشد که مامردم غور از سابقه دارترین مسلمانان جهانیم واز عهد شنسبیان تاکنون از این دین اطاعت میکنیم.
مقصد بعدی ما ازاین جشن، تشویق مردم درجهت سرسبز سازی وحمایت از محیط زیست میباشد که بدون آن زندگی ما بدشواری مواجه میشود واگر درحل این دشواری نکوشیم حکم این را دارد که ما خودرا بقصد میکشیم درحالیکه خود کشی دراسلام ممنوع واز جمله بدترین کارها دانسته شده است ودرقرآن از این عمل به بدترین وجه بیان گردیده است.
هدف دیگر ازاین جشن تحسین گفتن زندگی جدید است وروز اول حمل روز آغاز سال جدید میباشد. روزیکه مبداء حیات نو است.این جشن بما وانمود میسازد که سال نو را خداوند بما نیک ومارا درراه های درست هدایت کند تا بتوانیم کارهای شایسته وپر ثمر را بخود وهمنوعان خویش انجام بدهیم زیرا ما با امید زنده ایم وبا امید میمیریم بناء اصل نیک اندیشی را دنبال میکنیم. این تنها ما نیستیم که از سال نو با خوشی استقبال میکنیم بلکه تمام موجودات زنده دیگر نیز چنین میکنند چنانچه گیاهان با خوشی قد بلند مینمایند، تعدادی از حیوانات سر ازخواب زمستانی برمیدارند ، پرندگان بیاد ثنای الله (ج) به نغمه سرائی شروع میکنند، حشرات از نو به تب وتلاش می پردازند بناء اینها همه نشانه هائی اند که بما تحرک می بخشند تا بیاد خدا واحکامش خودرا آماده بسازیم وبا خوشی وشوق زایدالوصفی دست بکار شویم.
سرانجام تجلیل از نوروز بصدادرآوردن زنگ فعالیت های دهاقین وباغبانان است. تا ازاینطریق آنها بدانند که وقت نهال شانی وکشت وکار فرارسیده است ودرتلاش برآیند تا با اینقدر مفت خور، چوکی نشین، خان وسردار استراحت طلب ودربار دوست ،اختلاس گران دور از ایمان وخداناترس ، رشوه خوران مستبد، انتظام های نظامی تن پرور وبزدل، جاه طلبان مغرور وخود خواه ، حکام زور مند وخود کام وتفنگ داران بی بند وبارودیگر خزندگان ، پرندگان ، حشرات وحیوانات نان تهیه کنند . کیست غیر ازدهقان و باغبان که به دیگر موجودات زنده نان پیدا کند (یعنی غله، میوه وسبزی تولید کند؟) یقینا هیچ کسی. پس جا دارد تاازهمچو روزی با گرمی وخوشی تجلیل گردد. پس تجلیل از این روز بمراتب افضلتر وپر ثمر تر از اینست که در این روز انتحاری بکاربرده شود وخون بیگناهی ریختانده شود ویا ماتمی بکسی وارد آید.
 
والسلام.
محمود بی پروا
چغچران
حمل 1390 برابر با مارچ 2011.