آرشیف

2015-3-27

عصمت الله راغب

منصب بـــــــــــا ذلت باربار اندوه می آفریند!

از روزی که حکومت وحدت ملی بنابه یک "جورآمد ملی" شکل گرفت وآقای عبدالله بحیث رییس اجرایه کشور انتخاب شد تا امروز حرف های زیادی را مبنی بر عدم مشروعیت پست اشغال شده اش از طرف حقوق دانان کشور مطابق به قانون اساسی افغانستان متقبل شده که همه به یک صدا ایجاد این کرسی را مطرود ومحدود می خوانند وازجانب دیگر گاهی هم  پیامد این جور آمد ملی را تحت نام ایجاد حکومت وحدت ملی الگوی نقض قانون اساسی وسایر قوانین نافذه کشورقلمداد نموده  وبعضاً هم برمشروعیت آن به دیده شک نگریسته، که حتی عده ی از وکلای شورای ملی هم درکنار دیگر قانونپوهان که فهم حقوقی وسیاسی نسبت به قانون اساسی کشور دارند بدین منظور به نامزد وزرای معرفی شده رای ندادند واین عمل مسوولین حکومتی را مغایر قوانین کشور عنوان می کنند ومیگویند که ما نباید از آدرس خانه ملت روی یک جبر تاریخی وخیانت ملی، درسرنوشت کشور خویش بازی کنیم وحامیان این قانون شکنی ها مسوولین حکومتی قرار گیریم وهمینطور عبدالله تا امروز چی منت های را که ازآدرس این چوکی متحمل نمی شود؛ ازینجاست که به عبدالله باید لقب سنگ صبوررا داد، سنگ که هرنوع عملکردهای منفی در مستهزاترین رقم برآن فرود می آید؛ ازخنده های قهقه اشرف غنی تا فشارهای خارجی… اما روح سخن اینکه اخیراً طی سفر چهار روزه  که آقای غنی با داکترعبدالله وسایر مقام های بلند پایه کشور به ایالات متحده امریکا به منظور دیدار با بعضی مقامات عالی رتبه امریکا داشتند، جان کری با افشاگریهای سیاسی خویش درباب انتخابات افغانستان، سیلی محکم را بر روی آقای عبدالله زد و درخطابه خویش که ازسرتاسر جهان بیننده داشت، کری خطاب به جهانیان گفت؛ «رییس جمهور غنی براساس هیج قانون وهیچ قاعده وهیج روالی مکلف نبود که قدرت را شریک ساخته وحکومت وحدت ملی را شکل دهد. او افزود که این کار آقای غنی بخاطر منافع علیای کشورش بود». واقعیت امر این است که "کری" با این حرفهای خویش یک باردیگر روحیه سیاسی ومنصب اجرایوی آقای عبدالله را متزلزل ساخته ضربه محکم  را بر روی مجروح عبدالله وارد نمود. این حرف جان کری نشان داد که انتخابات افغانستان یک انتخابات مشروع وعاری از هرنوع تقلب وتخلف بوده، وسروصداهای عبدالله  بخاطر حقخواهی جز لجاجت دیگرکدام مبنای قانونی نداشته ومجدداً به مردم افغانستان نشان داد که غنی رییس جمهوری منتخب افغانستان است نه  رییس جمهور حاصیله از یک جورآمد ملی، درحالیکه آقای عبدالله وطرفداران وی به شمول عطامحمد نور بارها اعلان کردند که غنی رییس جمهوری منتخب افغانستان نیست ونخواهد بود بلکه غنی بعد از یک توافق سیاسی بنابه یک نیاز وپایان بخشیدن به نگرانی مردم انتخاب شده است. این درحالیست که اظهارات اخیر جان کری درپیوند به انتخابات افغانستان که مهره اصلی حل معضله انتخابات  بحساب می آید ونقش میانجیگری ومحوری بنیادین درامور انتخابات افغانستان که طولانی ترین انتخابات درجهان لقب گرفته بود وباگذشت هرروز از سرنوشت نتایج انتخابات جنجالها بیشتراوج می گرفت وآینده خیلی خطرناک ووحشتناک را به مردم بیچاره این میهن مژده می داد ویگانه کسی که ظاهراً درمعامله انتخابات آب را بربالای آتش خشم طرفین می پاشاند، وبه مردم نوید گره گشایی حل مشکل انتخابات را شعار میداد جان کری بود، که در آشفته بازار انتخابات نقش کلیدی بازی  کرد، اما قاطبه ملت افغانستان خواسته یا ناخواسته  چشم به قضاوت جان کری نشسته بودند، رفته  رفته حضور جان کری درافغانستان آن هم درحل معضله انتخابات به یک افسانه  تبدیل شده بود، آنانیکه که معمای سیرتاریخی سیاست های پشت پرده امریکا را درامور سیاسی وملی افغانستان میدانستند، هم منتظر فرمان کری وامریکا بودند وآنانی هم که نمی دانستند. به آن جهت که حرفهای جان کری به نزد غنی وعبدالله به یک تیمن وتبرک مبدل شده بود ودرحوزه سیاست، امریکا بادار اصلی شان محسوب میشد و می شود بدون نقش امریکا حتی آقایون اجازه تنفس آکسجن را هم نداشتند وندارند. حالا درچنین وضعیتی این حرف های جان کری بازتاب دهنده مشروعیت سرنوشت انتخابات افغانستان آن هم عاری از هرنوع تقلب وتخلف به حق آقای غنی پنداشته می شود، ازینکه کری نقش پررنگ درسرنوشت انتخابات افغانستان داشت وسرنوشت این حکومت موجوده که به سرانگشتان آن می چرخید مسلماٌ که حرفهای آن پیرامون انتخابات افغانستان قابل قبول همگان خواهد بود. دراین دیدار آقای کری واقعاً نگاره یی عجیب را از پروسه انتخابات به ملت افغانستان وجهان ابراز داشتند، این پرده برافگنی ها ازسوی جان کری که پرنگ ترین نقش را درزایش پروسه حامله دار انتخابات بازی کردند و انعکاس این سخن از مرموز ترین مرجع، قطعاٌ نقش خیلی تضعیف کننده ی را برروحیه سیاسی عبدالله وارد خواهند کرد واین حرف مبنای قطع جمعیت های ملیونی مدافعین عبدالله نسبت به وی محسوب خواهد شد.  
راغب 5/1/1394