آرشیف

2015-1-26

محمد سرور انوری غوری

منشاء تاریــــخی کشور:

 

تاریخ هرکشور ازجغرافیه آن منشاء میگیرد ، موقعیت کشور ، آب وهوا، نحو حکومتداری ، اوضاع واحوال کشورهای همسایه ، منطقه وجهان بالای رویدادهای جامعه تاثیرگذارمیباشد. هرقدریک کشور دارای موقعیت مناسب ، رهبری باکفایت ، با درایت وهمسایگان خوب باشد به همان اندازه دارای امنیت بهتر بوده ، رفاه ، سعادت ، ترقی وپیشرفت در همه موارت نصیب مردم آن کشورخواهد بود .
خوشبختانه کشورعزیز ما افغانستان درقلب آسیا موقعیت داشته ، اما بدبختانه درطول تاریخ بنابر موقعیت ممتاز جغرافیوی اش همیشه مورد توجه سران آمپراطوریها ، ابرقدرتها ، قدرتهای منطقوی وکشورهای همسایه قرار داشته ودارد .
این خطه درطول تاریخ مهد پرورش زادگاه علم ، تمدن ، تجارت وباطلاق فرهنگها ی مختلف دنیا بوده وموقف خویش را همواره وبا افتخارحفظ نموده است . اما دربعضی اوقات کشورعزیزما نسبت ضعف ویاعدم درایت وکفایت زعامت وازطرف دیگر توسط سیاستهای استعمارگرانه زمامداران مغرور، متکبروجاه طلب منطقه وفرامنطقه ، مورد تهدید وهجوم قرارگرفته وتوسط این مداخلات کشورما ازروند ترقی وپشرفت باز مانده است .
بازهم نیاکان واجداد ما باغرور ومتانت زنده گی نموده وهمیشه ازحریم مقدس خویش باشجاعت ،مردانگی وقاطعیت دفاع نموده که درتاریخ بشریت، اوراق آن توسط مورخین مشهور به خط زرین درج گردیده است . بنابرهمین دلیل بالای تاریخ خود افتخارمینمایم ومکلفیت خویش میدانیم تا ازارزشهای تاریخی وملی مانند نیاکان قهرمان خویش دراین روند پیچیده ومغلق سیاسی عصر حمایت وپاسداری نمایم . تاریخ ما آبرو وعزت ماست حفاظت وحراست از آن وظیفه ایمانی ووجدانی ماست . درس قربانی در راه حفظ استقلال کشور بما از نیاکان ما به میراث مانده است . ودر حفظ میراث نیاکان خویش اگر خدانکرده غفلت مینمایم …….