آرشیف

2016-10-10

محمد عالم افتخار

منزل هایی که آدمی؛ فرو تر از حیوان است!

در قسمت نخست بحث «میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما» از مفهوم مقولهِ نابغهِ ساینس؛ البرت اینشتاین؛ هیومن استوپیدیتی (Human stupidity) و گونه های برداشت و کاربرد معرفتی ی آن؛ به اختصار سخن گفته و اعلام داشتیم که ما عجالتاً به جای این واژه در فارسی دری؛ «استوپیدیای بشر»ـ به معنای حماقت مشدده، سیستماتیک و اعتیادی بشری؛ استفاده خواهیم کرد.
یعنی که «استوپیدیای بشر» همه و هرگونه موردی را در بر نمی گیرد؛ که بنابر اشتباه در محاسبات فردی و حتی جمعی و به طور اغلب استثنایی از آدمی سر میزند و معمولاً بر آن؛ حماقت یا عمل و نظر احمقانه اطلاق میگردد.
ادامه مباحث؛ این خط فاصل را بیشتر و بهتر برازنده و برجسته خواهد کرد!
گرچه اساساً این بحث را بدون دقت ها و تأملات آکادمیک؛ نمیتوان به آسانی پیش برد؛ معهذا سعی خواهیم کرد تا دست کم تا یکجایی؛ از ثقیل شدن آن برای عامه خواننده گان به ویژه نوجوانان و جوانانِ دختر و پسر؛ جلو گیری نماییم.
این است که بیشتر از تحلیلات، به فاکت ها و مشهودات و عینیات ترکیز خواهیم کرد.
بدین روال اینک؛ موردِ استوپیدیای قطع هدفمندانهِ انگشتان در برخی از قبایل همدوران ما را مورد توجه قرار میدهیم:

ادامه مطلب در اینجا