آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

منزل مقصود !

 

تا در رهی هستی وعــدم عشق تو پیداست
دورازخم هــرحـادثه ایــن پستی وبـالاست
صــد قــافــله ره بـرده و حیـران بما ندیــم
کین سلسله رفتــن به فنــا تـابه کجا هاست
ما ییم وهـــزارحادثــه درپیچ وخــم دهـــر
تـامنزل مقصـــود پرازآبـلـه پـا هــا ســت
فـــریـــاد بـــرآرد جــرس محمـــل دوران
کین دهــر بود فانی و این شیــوۀ دنیـاست
ظــالــم نـتـــوان بـــرد زاعمــال پــلیــدش
بــردوش، که پرسندۀ آن داور یکتا ســـت
عیش دوجهان نیست چو یک لحظۀ لطفش
کـزالفت اوهــردوجهان را چه بنـا هاسـت
گــرعشــق بــود همــت راه طلب وصــل
هموارشود راهی که پرصخره وخارا ست
ازاشک (عزیزه) چه بــود بیش مــرادت؟
کـزگـریۀ تــو قـافـله هـا جانب دریـــااست
15/7/2013
هالند