آرشیف

2014-12-29

عباس مشتاق عارفی

منتـظــــر

بیا باران بهارت منتظراست 
بیا دلبرکه یارت منتظراست
بیا توای طبیبِ غصه وغم
کاین بیمارِزازت منتظراست
بیا دامِ محبت پهن بنما 
که دل بهرِاسارت منتظراست
دل من بی توآرامش ندارد
بیادل بیقرارت منتظراست
بیاای نوردوچشمان "مشتاق"
کاین چشم انتظارت منتظراست

 

بهار1390 گرماب