آرشیف

2018-11-28

منتظر نزول برف آسمانی هستیم

منتظر نزول برف  آسمانی هستیم

منتظر نزول برف  آسمانی هستیم

منتظر نزول برف  آسمانی هستیم

 در نبود برف کوه ،دشت ،چشمه ها وبیابان گریه دارد
ولایات که همه ساله مردمش انتظار  برف ومسدود بودن راه هارا دارند یکی شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است وکشاورزانش در نبود برف چندان خوشحال به نظر دیده نمیشوندبرف یعنی خوشحالی برای همه و بهار سرسبز وپر از آب وکشاورزی ظاهرا محسوب میشود

 و ولایت هرات که دریا هریرود از ولایت غور به هرات میرود درنبود برف به کمبود آب چندین ولسوالی آن مواجه میگردد

برف اینکه آب جامد محسوب میشود ، منبع بسیار مهمی برای تأمین آب آشامیدنی برای انسانهاوحیوانات بهشمار میرود ومایه حیات است. برف به  خاطر اینکه رفتهرفته به آب تبدیل میشود اهمیت بیشتری نسبت به باران دارد و برای زمین رخشانش بیشترمیباشد. چون برف محتوی مقدار  زیادی هواست، رسانای ضعیفی برای گرما شناخته میشود. بههمین علت پوششی از برف میتواند سبزیهای در حال خواب مزارع را محافظت کند یا از درختان در مقابل سرمای بیش از حد نگهداری کند وموجوداتی را در کلبههای برفی امان دهد. در حقیقت برف بزرگترین پشتوانه بر زندگی بشر در زمینهٔ آبیاری و کشاورزی است.