آرشیف

2018-11-11

محمد سرور انوری غوری

منافع ملی افغانستان

با درنظرداشت اصول مندرج درقانون اساسی افغانستان و اولویت های شرایط امروزی میتوان منافع و ارزشهای آتی را به حیث منافع ملی افغانستان تشخیص نمود:

 • امنیت
 • رفاه ,اسایش ورشد اقتصادی
 • ارزشها
 • ثبات منطقوی ونظم بین المللی

امنیت :

 • امنیت افغانستان ,اتباع آن ,هم پیمانان وشرکای افغانستان .
 • حفاظت ازاستقلال , دفاع ازتمامیت ارضی ,حاکمیت ملی ,مصوونیت مرزها وحریم فضایی کشور .
 • تقویت هویت ملی , بزرگداشت ازافتخارات ملی وحفظ میراثهای فرهنگی وتاریخی افغانستان .
 • حفاظت ازارزشها ی ملی واسلامی وتامین وحدت ملی .
 • ازبین بردن القاعده وسایر گروپها ی شورشی وتروریستی محلی .
 • ایجاد تفاهمات منطقوی درراستای مبارزه مشترک برضد تروریزم ,القاعده و گروپهای شورشی درمنطقه .
 • انتقال مسولیت امنیت به نیروهای ملی افغان .
 • تامین امنیت ومحیط مناسب جهت استخراج منابع طبیعی .
 • حفاظت ازمنابع طبیعی , جنگلات ومعادن به منظور حفظ محیط زیست .
 • رشد, تحکیم وانکشاف دوامدار حاکمیت دولت مرکزی .
 • تقویت وانکشاف سکتور دفاعی کشور .
 • استعمال سالم عناصرقدرت ملی.
 • تامین اشتی ملی.
 • محو موادمخدر .
 • جمع اوری اسلحه ومهمات غیر مجاز.
 • تامین ذخایرستراتیژیک ملی ونظامی .
 • فراهم اوری شرایط مساعد جهت اشتراک مردم درپروسه انتخابات شفاف

رفاه ,اسایش ورشد اقتصادی:

 • تقویه سکتوراقتصاد.
 • مشارکت مردم درعرصه های مختلف بازسازی ونوسازی .
 • جلب وحمایت سرمایه گذاری خارجی .
 • جوابگویی به حوادث طبیعی .
 • بهره برداری معقول وموثر از منابع طبیعی کشور .

ارزشها:

 • احترام گذاشتن به ارزشهای ملی وبین المللی.
 • حمایت ازتطبق ستراتیژی ضدفساد اداری.
 • حفظ میراثهای فرهنگی وارزشهای ملی جهت تقویت هویت ملی .
 • سهیم ساختن جامعه مدنی درجهت تسریع روند دیموکراسی .