آرشیف

2015-1-27

محمد سرور انوری غوری

منافع ملـــــــی افغانستان :

با در نظر داشت اصول مندرج در قانون اساسی افغانستان واولویت های شرایط امروزی میتوان منافع و ارزشهای آتی را به حیث منافع ملی افغانستان تشخیص نمود:

1- تأمین حاکمیت ملی.

2-  حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی، حراست از سرحدات، و دفاع از حریم فضائی افغانستان.

3- حفاظت ازارزشهای اسلامی و ملی.

4- تأمین وحدت ملی (تامین مساوات وبرابری بین تمام مردم ) .

5-  تقویت هویت ملی (بزرگداشت افتخارات ملی و حفظ میراث های فرهنگی و تاریخی افغانستان).

6-  تقویت نهادهای امنیتی کشور.

7- تأمین آشتی ملی و ادغام مجدد گروههای مخالف مسلح در چهارچوب ارزشهای اسلامی و قانون اساسی افغانستان.

8-  کاهش تدریجی نیروهای خارجی در افغانستان و انتقال مسولیت امنیت به نیروهای امنیتی ملی پس از کسب قابلیت ها و ظرفیت های ضروری توسط این نیروها.

9-  تأمین عدالت، حاکمیت قانون و حکومتداری سالم.

10-  مدیریت، حراست، و بهره برداری معقول و مؤثر از منابع بشری و طبیعی کشور، منجمله منابع آبی، زمین، جنگلات، و معادن.

11-  تأمین رشد اقتصادی مثمر و متکی به خود از طریق توسعۀ مراودات و تبادلات منطقوی و بین المللی .

12-  تأمین روابط حسنه، زیست باهمی صلح آمیز، و توسعۀ مراودات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، علمی، و دپپلوماتیک با ممالک همسایه و سایر کشورهای جهان(روابط تجاری ،ترانزیت ،عقد پیمانها ،توافقنامه هاوغیره ).

درین شکی نیست که همۀ ارزشها و منافع دوازده گانۀ فوق نقش مهمی را در تأمین امنیت و سعادت مادی و معنوی مردم افغانستان بازی کرده و خواهند کرد .آنرا ارزش داد واز آن قاطعانه حمایت نمود.