آرشیف

2018-10-11

محمد سرور انوری غوری

منافع اختلاف زا:

عبارت ازهمان منافع است که درقبال یک موضوع یا حالت بین دویا چندین دولت اختلاف نظر وجود میداشته باشند اما آنقدر جدی نمی باشد وسبب تنشها نمی گردد .
منافع اختلاف زا رامیتوان درجه پاینتراز ازمنافع متعارض دانست که درآن دولتها مثل دوران جنگ سرد ونظام دوقطبی درسدد نفوذ بیشتری مناطق بودند. مثلاً:
اختلاف کشورهای حاشیه دریای خزر برتقسیم این دریا،نه پیوستن امریکا به پیمان کیوتوبرای محیط زیست،نه پیوستن امریکا به پیمان مربوط به تخلفات نظامیان وحق مجازات آنان توسط نهادهای بین المللی وغیره.
درحال حاضرموارد متعدد منافع اختلاف زا میان امریکا واتحادیه اروپا وجود دارد.