آرشیف

2015-1-25

محمد منیر علم

مناظره خدا و انسان: انتخاب از کلیات علامه اقبال لاهوری

خـــدا
 

جهـــان را ز یک اب گل آفــریــدم        تـو ایـران وتـاتـار وزنگ آفــریـدی

مـــن از خاک پــولاد نـاب آفــریدم       تـو شـمشــیر وتیر وتفنگ آفــریدی

تبـــر آفـــریـدی نهـــال چمـــن را

قفس ســاختی طائر نغمــه زن را

 

انســان.

تو شب آفـــریدی چــراغ آفــریـدم       ســـفال آفــریـدی ایــاغ آفــریدم

بیــابـان وکهســار وراغ آفـــریدی      خیــابان وگلــزار وبـاغ آفــریدم

مــن آنم که از سنگ آئینه ســازم       من آنم که از زهر نوشینه سازم.

 

شناخت اقبال از جامعه افغانی.
 

هنوز این چرخ نیلی کج خرام است    هنوز این کاروان دور ازمقام است

ز کار بـی نظــام او چــه گــــــویم     تـو میـدانی کــه مـلت بی امام است

***

آن یکی اندر سجود ودیگری اندر قیام      کار وبارش چون صلواة بــی امام

***

آه از آن قـــومـیـــکه از پا بـر فــــتاد      میـــر وســـلطان زاد ودرویش نزاد

ریـز ریـز از ســـنگ او مـــیـنـای او     وای از امــــــروز بـی فــــردای او

***

نمــاند آن تاب وتب در خـون نابش     نـروید لالــه از کشت خــــرابش

نیـــام او تهــی چــون کیــــــسۀ او     بطـاق خـــانــۀ ویــــران کتـابش

 

مسلما نان: وشیخ وملا

 

مسلما نان به خویشان در ستیز اند    بجــز نقش دوئــی بـر دل نریـزند

بنالـنـد ارکســی خشــتی بگیـــــرد    ازان مسجد که خود ازوی گریزند

 

مسلمانان عصر حاضر اگر تفرقه کنند واگر اسلام را بد نام سازند واگر همه أعمال نا خوش آیند را انجام دهند.آنرا حق خود میدا نند.واما اگر غیر مسلمان نام شانرا کج گفت فریاد شان بملکوت میرود تظاهرات میکنند وبیرق می سوزانند.ورنه چهرۀ که امروز مدعیان اسلام از اسلام ساخته اند.برای خدا وپیامبر قابل شناخت نیست.

زمـــن بر صوفی .ملا ســـــــلامی   کــــه پیغام خـــدا گفتند ومـــارا

ولی تأویل شان در حیرت انداخت    خــــدا وجبرئیــل ومصطفی راا

***

نـه با مـــلا نـه با صـوفی نشـیـنم      تــو میــــدانی نـه آنـم مـن نه اینم

نـویـس الله بـــر لـــــوح دل مــن      که هـــم خود وهـم اورا فاش بینم

***

دل مــلا گــر فـتار غـمـی نیست     نگاهی هست ودر جشمش نمی نیست

ازان بگـــریخــتـم از مکتـب او      که در ریگ حجـازش زمزمی نیست

***

ســر منــبر کلامـش نیشدار است      که اورا صد کتاب اندر کنار است

حضور تــو مـن از خجلت نگفتم      ز خــود پنهان وبر ما آشکار است

***

دل صاحب دلان او بـرد یا مـن     پیـــام شـــوق او آورد یـا مـن

مـن ومـلا زکیش دین دو تیریم    بفر ما بر هدف او خورد یا من

***

گـر فتم حضرت مـــلا ترش روست        نگاهش مغــز را نشناســد از پوست

اگـــر با این مسـلمــــانی کـــه دارم       مــرا از کعبــــه میـــراند حق اوست

***

فـــر نگی صید بست از کعـبه ودیر      صــدا از خانقـــا هـــان رفـت لا غیــر

حـــکایت پـیش مـــلا بـــاز گفــتــند      دعـــا فـــرمــود یـــــارب عـاقبت خیر

***

بــه بنــد صوفی ومـــلا اســــــیری      حـیات از حکــمت قــرآن نگیـــــری

به آیاتش ترا کاری جزء این نیست      کـــــه از  یس  آن آســــــان بمیـــری

 

توصیه علامه

ز قـــرآن پـیش خـود آئــینــه آویـز     د گرگــون گشـــته ای از خود بگریز

تـرازوئـی بـنـه کــــــردار خـودرا      قیـــامــت هــــای پیشین را بر انگیـز

 

برون از سیــنه کش تکـــبیـــرخــــودرا      مـــده بـر دست کس تقـدیـر خـودرا

خودی را گیر ومحکم گیر وخـوش زی      مــــده بر دست کس تقـدیر خــودرا