آرشیف

2014-12-15

محمد رضا احسان

منار جام

 

قامت جام
قرن ها را خم کرد
و خود
استوار است هنوز

افسوس
که جور و ستم را
رو
به منار است هنوز

***

ما شویم
 

"من" آمدم
"تو" هم بیا 
تا "ما" شویم
بهر صلح
و عشق و آبادی
همه یکجا شویم

م. رضا احسان ــــــ هند