آرشیف

2014-12-3

قاضی مستمند غوری

منار جام را ترمیم میکنند یا تخریب؟

دوستان عزیز سلام .بحث فعلی در ارتباط به سر نوشت قامت بر افراشته منار جام غور است  که تیشه جفا پیشگان زمان ریشه اش را ریش ریش وقلب هر هنر دوست وفر هنگ پرور را پریش ساخته است.این عنوان شاید شگفت انگیز باشد اما واقعیت تلخی است که ضمیر بیدار هر افغان وغوری را می آزارد..طوریکه میدانید یونیسکوسازمان علمی و فرهنگی ملل متحد منار جام غوررا در فامیل میراث های فر هنگی جهان ثبت  و سجل نموده وبخاطر پاسداری وحراست ازین آبده بزرگ تاریخی مبلغ کافی تخصیص داده شده تا در جهت تر میم منار جام استفاده شود آما. متآسفانه عده از فرصت طلب و استفاده جووغیرمسلکی خریصانه کمر بر بستندودر چند نوبت از یونسکو با هرزدوبندیکه بود به عنوان ترمیم منار جام پولهای را دریافت و کارهای غیرمسلکی را در اطراف منارجام انجام داده اند.در حالیکه ترمیم مناری به این عظمت و شکوه مندی کارهر گلکار و بنایی ساده نیست.این گونه کار های غیرفنی بدون شک خطرسقوط منار را بیشتر خواهد کرد.هرگاه قرارباشد که این منارإعمار گردد باید توسط تیمی ازکارشناسان و مهندسین مسلکی و با تجربه داخلی و خارجی با اصول پیشرفت تخنیکی و باوسایل و تکنالوزی مدرن صورت بگیرد.
ازین هم تآسف بار ترین است که شخص بنام باشی عبدالاحد صنف ششم مکتب را رها کرده و بعدها به کارهای اجیری در مربوطات ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات مصروفیت داشته و اخیرآ به ماموریت رسمی حفظ آبدات تاریخی هرات رسیده بوده.واکنون از کارهای رسمی منفصل شده است.در سال 1384 خودش برای خود لقب مهندس را انتخاب نموده و به هیت یونسکو وانمود ساخته. که منم الحاج مهندس عبدالاحد یگانه مهندس متخصص این کشورکه تمام آبده های تاریخی هرات،.کابل.، بلخ وخراسان را ترمیم میکنم. درنتیجه خارجیان را اغفال نموده و بودجه کافی را أخذ و مامور ترمیم منار جام میشود.این عاجز که از غور به سمت هرات می آمدم در پای منار جام دیدم که یک مقدار خشت های سفید پخته و ریگ و چونه و گچ را انبار کرده بودند. از اهالی آنجا پریسدم اینجا کسی آمده، گفتند که هیئت آمده منار را ترمیم میکنند. از مشاهده وضعیت وملاحظه مواد تر میماتی سخت پریشان شدم دانستم مکر های در جریان است تا ارزش تاریخی منار را پایان ببرند.. بلافاصله به مسولین غور اطلاع دادم و جدآ خواهش کردم که از این کارهای غیر مسولانه جلوگیری و ممانعت بعمل آوردند.اما با کمال تاسف حرف مرا نشنیدند و جدی مگرفتند!!!

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست……آنچه البته بجای نرسد فریاد است

درنتیجه آن مهندس خود آن خشت های سفید را بروی طبقه اول و قاعده هشت ضلعی زیبای منارجام بصورت بسیار نا مناسب بعد از تراشها وسوراخهای در قاعده اصلی کار کرده که در عکس مشاهده میکنید. گویند که این عبدالاحد مهندس ساختگی و حریص پس از ین کار نا شایسته خود چون متوجه میشود. که خشت های ظریف و گلابی رنگ منارجام با خشت های سفید او بسیار یک شکل نامرغوبی را بوجود آورده است. کوشش کرد پیش از بازدید هیت یونسکو حیله و نیرنگ دیگری را بکار میگردد.و از یک نوع خاک گلابی منطقه کشکک جام دوغ آب ساخته و بر روی خشت های سفید خود مالیده و آنها را با خشت های منار جام همرنگ میکند. تا آن هبت را تضلیل و اغفال نماید.در عکس های جدید از منارجام این عدم تناسب و این کارهای غیرفنی و فیر مسلکی توسط فرصت طلبان و فریب کاران حریص بهطور واضح وآشکار را دیده میشود آنان در حقیقت عوض ترمیم وآبادی منارجام به تخریب عمدی آن میراث بزرگ جهانی پرداخته اند. دولت افغانستان بخوصوص وزارت اطلاعات وفرهنگ اداره ولایت غور و سازمان یونیسکودر این مورد از همه بیشتر مسول اند چون بی تفوتی در برابر این اعمال نا پسندهمه شیفته گانی میراث های پر افتخارفرهنگی کشور را عمیقآ متاثر ساخته و سخت رنج میدهد. و من به جز از اظهارحقیقت کار دیگری را انجام داده نمی توانم. و برای نسل حاضرو نسل های آینده این داستان غم انگیز را باز گوکردم تا همه بدانند که حیله گران دغل باز منارجام را که(900) سال از گزند باد و باران و از تخریب فرمانده خون آشام مغول چنگیز خان و از حملات دهشتناک تیمور گورگان که از کله انسانها منار ها بر پا میکرد. درامان ماند امروز زیر نام تر میم تخریب واز ارزش تاریخی آن کاسته میشود امیدوارم ریاست محترم اطلاعات فرهنگ غور ووزارت اطلاعات فر هنگ ودفتر ثبت میراث های فر هنگی ملل در مورد توجه نموده نگذارند این اثر باستانی جایگاه تاریخی خودرا از دست دهد..

مستمند(غوری)