آرشیف

2017-2-27

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

منار جام حکومت را بی مهر خوانده است

آنکه سر بر فلک مینا، مینا فام است
کهن سالترین منار اجری دنیا، منار جام است

این منار با فرهنگ عالی انسانی ساخت و ساز دارد، از دیر زمانه ها نمایندگی می کند، اخیراً خط خط را از تزئینات و زیورات که علی جادوئی، علی هنرمندانه، علی خردمندانه در زمانه های سلطان دین، سلطان غیاث الدین غوری احترامانه این پوشاک قیمت بها را احترامانه با کلیک های معجزه آسایش به تنش دیزاین نموده بود، از تن به تگنای آن دره و سلامتی حکومت محلی غور و ریاست آبدات تاریخی "مقام وزارت فرهنگ" کشور از تنش بیرون و خود برهنه مینماید.
منا جام در این روزها بر آشفته حال وا می نماید و به رسم احتجاج به وزارت فرهنگ کشور دارد دست به خود کشی برده است از اینکه حکومت نسبت به این آیتی از فرهنگ کاملاً بی تفاوت و دست زیر الاشه برده است و حفظش را مسوولیت خود نمی داند.
 
یاهو!!!
حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی
از شهر فیروزکوه