آرشیف

2015-2-6

کړوړ سوری

ملت سلحشور و آگـــــــــــــــــــاه

ماکه ملت سلحشور و آگاهی بودیم ، جهان گشایی ما به اساس درایت و دبیریت سالم پیشینیان این ملت استوار بوده ، اکنون در حالی قرار گرفته ایم که نه تنها اعتبار جهانی خود را صدمه زده ، بلکه از اداره و رهبری خود هم عاجز مانده و محقر ترین مردم دنیا شده ایم .
روندیکه ما را به بدبختی ها و اعتبار باختن های ملی و بین المللی مواجه نموده ، نتیجه تلاش های غلام مشربانه مشتی از جهال که روز تا روز در بین این ملت تخم نفاق پاشیده و چهره های سیاه خود را در عقب پرده مقدّس اسلام پنهان داشتند و دارند ، میباشد ، ورنه آنانیکه اکنون برما باداری مینمایند ، دیروز به غلامی ما هم جای مناسبی نداشتند ، تاسف به این لیدرشیب وطن فروش که اکنون به کرسی ها تکیه زده با سیماهای ظاهر فریب بخون این ملت شکم چرانی مینمایند .
     ما که هرروز رنجی را بالای رنجی و مصیبتی را بالای مصیبتی متحمل میشویم ، از جانب مقدّس گرایان دین نه ، بلکه ، اظلام گرایی ها و مفاسد پروری های ، چهره های اوباش منفعت طلب ، شرر انداز و استخدام شده های اجنبی مشربی است که ابلیس منشانه بر ما می تازند و روزی به یک نام و روز  دیگر بنام دیگری ، مردم نا آگاه ما را می فریبند و بخود آب را گل آلود و ماهی صید مینمایند .
     فاجعه اخیر ولسوالی اندر غزنی ، به سلسله جنایات بی شرمانه گروهای اوباش و خودناشناس استوار میباشد که منجر به شهادت (11) تن شاگردان نوجوان معارف ، این امیدهای فردای با سعادت ملت و وطن گردید ، قلب هر انسان را جریحه دار و عاملین این قضیه المناک را منفورتر میسازد .
    ملت مسلمان و تاریخ مدار افغانستان باید خوب بدانند که مکتبی ها در آنطرف مرز ، رشته های مختلف را در مکاتب میآموزند و خصوصاً در چوکات ((آی اس آی)) داخل شده ، رهبری قشر روحانیت را عهده دار و زیر نام های مختلف بما مرگ میآفرینند و مکتبی های ما را با خشن ترین شیوه به کام اژدهای ابلیسان میدهند و خود بخون ملت ما زمینه عیش و نوش را به باداران خود مساعد مینمایند ! نفرین به تو و تفکر تو ای افغانیکه از دیگری فرمان گرفته ، احمقانه و بدون آینده سنجی برادر خود را نابود و خانه اش را ویران میسازی و بی شرمانه به بلندگوها و مدیاها قبول مسئولیت میکنی . لعنت به چنین مسئولیتی که تو ابلهانه عهده دار شده ای ! 
    جای بسا ننگ و شرم است که از خانه خود می برآئی و بدروازه اجنبی شتافته ، درس تخریب و کشتار را فرا میگیری ، تا دندان خود را به تسلیحات و مواد منفجره کشتار جمعی بار گیری کرده ، واپس به خانه خود آمده با تعمیل یک سوء قصد جاهلانه کاشانه ات را ویران و اهل آنرا که پدر ، مادر ، خواهر و برادرت میباشند با خاک و خون یکسان مینمائی .
     بدا به چنین منطق و نفرین به چنین شیوه شیطان مشربانه که خود و خانه خود را قربانی اغیار مینمائید و نام آنرا کاذبانه به تقدسات گره کرده ، سبب فریب میشوید .
بنده نه تنها عمل به شهادت رساندن متعلمین مکتب ولسوالی اندر ولایت غزنی را تقبیح مینمایم ، بلکه آنرا قاطعانه عمل شیطانی شما پنداشته و منشاء آنرا در پیوند به یک جهالت مطلق می بینم که رهبری آنرا فقط و فقط ((آی اس آی)) به عهده دارد .
شرم است که بار دیگر خود را در لباس افغان و افغان خطاب نمائید .
 
((تا که احمق در جهان پیدا شود          مفلس از افلاس کی رسوا شود ))
 
بااحترام
کړوړ "سوری"