آرشیف

2017-4-21

علم عبدالقدیر

ملت در زنجیر ما فیائی حکومتی

چرا یک حکومت ویا نهاد را ما فیا ئئ میگو ئیم؟ما فیا به قانون شکنی وحرکت سازماندهی شده جهت رسیدن به منافع اقتصادی دست  نهاد های ناظر بر قانون را دور میزنند تا شیره وجود انسانهای بی دفاع وکم توان رابمکند. اما حکومت های افغانستان از سال ها بدینسو بنام حکومت ما فیائی یاد میباشند طوریکه عناصر ویا حلقات فعال زیر نامهای مختلف جیب دولت ومردم را خالی میکنند در داخل نظام سیاسی افغانستان موارد بسیار زیاد وجود دارد که با دور وتسلل باطل مردم را فقیر وخسته وجیب حلقات خاص  در داخل نظام را پر کرده است . در تمام ادارات دولتی افغانستان حلقه های زنجیر ما فیا بر دست قانون  پیچ خورده واین حلقه ها نام پروژه را بخود گرفته که در تمام عرصه ها شکل میگیرد. قانون شکنی ،  رشوت ،فساد ،اختلاس وقاچاق وخشونت واختطاف ساز مان یافته وده ها نوع جنایت که روزانه تکرار میشود از موارد که پیوسته توسط نیرو های ما فیائی اجرا میشود وقابل کنترول نیست .درین نوشته به چند مورد از تخطی ها تا کنترول غییر قانونی اقتصاد بکونه ما فیا ئی اشاره میشود تا اگر بتواند به ذهنیت وبرداشت ما فیائی بودن حکومت های افغانستان کمک کند.

  1. پروسۀ مبارزه با مواد مخدر .

دولت افغانستان تشکیل نهاد های مبارزه با مواد مخدر را متناسب با پول وهزینه بدست آمده از جامعه جهانی طراحی کرد .مثلا اول وزارت مواد مخدر را ساخت ودر عین زمان یک معینیت ویک ریاست  در چوکات وزارت داخله ویک کمیسیون بنام مبارزه علیه مواد مخدر تشکیل داد .در مقابل به گروه های مسلح  وزور مندان محلی اجازه داد تا در حد توان تر یاک کشت کنند وبعد در داخل این پروسه ده ها پروژه  طراحی شد تا کشت ، تولید وترافیک مواد مخدر را مهار کند واین پروژه مورد حمایت دونر ها قرار گرفت اما گروه های ما فیا ئی که در داخل نظام بودند کوشیدند کشت وتولید تریاک در افغانستان متوقف نشود چون از دید آنها  ختم کشت تریاک مساوی به خشکیدن چشمه های پول است.ایشان سرا زیر شدن پول وهزینه سر شار را منوط به کمیت کشت تولید وقاچاق مواد مخدر دانستند به همین دلیل هم با جامعه جهانی تعهد وتعامل داشتند وهم با مر دمیکه توان کشت کو کنار را داشتند وبه زارعین وعده دادند در برابر نا بود سازی  هربوته تریاک پول میدهند  این تشویق با عث میشود تا دهقانان به کشت تریاک روی بیاورند طبعا ماشین قاچاق هم فعال میشود.
در سال 20044 یک سیمینار در تالار وزارت داخله بر گزار شد وهدفش جستجو ئی راهکار های مبارزه علیه مواد مخدر بود در حقیقت خیلی مهم جلوه داده شده بود.علی احمد جلالی وزیر داخله وقت بعد از سخنرالنی افتتاحیه با بی اعتنائی گفت من جای کار دارم میروم وبه جنرال داود داود که معین وزارت داخله در بخش مبارزه با مواد مخدر بود گفت تو مجلس امروز را ادامه بده او هم جلسه را مدیریت کرد وهرکس نظر خودرا ارئه نمود وتا کید شد نیروی ویژه دروزارت داخله ساخته شود  با مردم که کشت کرده اند بجنگند و وبوته ترباک را که گل کرد از بین ببرند. ازینکه با وی شناخت قبلی داشتم در ختم سیمینار با وی مصافحه کردم گفتم.به این نظر مخالفم که پولیس  تر بیه شود وبعد نهال خشخاش را شلاق بزند وزخمی کند مردمیکه اینقدر زحمت کشیده مخالف دولت میشوند چرا ابتداء از کشت خشخاش جلو گیری نمیکنید.کمی تبسم کرد وگفت اقلا معلوم شود که کجا تریاک کشت میشود دولت افغانستان از کشور ها وبانک های خارجی بخاطر مبارزه با مواد مخدر وتداوی معتادین بودجه میگیرد..اگر هیچ کشت نشود بودجه ای وجود ندارد..دست خودرا به شانه ام زد وگفت فهمیدی ؟ گفتم والله این تریاک باید همیشه باشد تا بودجه برای مبارزه وتداوی معتادین هم باشد آن وقت فکر کردم شوخی میکرد اما جدی بود ..اگر تریاک کشت نشود پول مفت خارجی ها به هدر میرود.لذا هدف دولت هم این نیست که تر یاک نابود شود.باید پول جذب شود..
 

  1. شورائی عالی صلح

تشکل دیگری زیر نام شورای عالی صلح یک از پروسه های پروژه ای است که سال ها  از عمرش میگیذرد اما هیچ دست آوردی ندارد ومصارف آن بالای دو صد ملیون دالر است افغانستان از سال ها بدینسو شورای عالی صلح را دارد اما در کمیت کشتار وکیفیت جنگ افزایش بی سابقه بمیان آمده است.اینکه چرا شورای عالی صلح یک طرح مدون برای صلح ندارند دلیلش این است که نمیخواهند این شورای زود به نتیجه یا بن بست بر خورد ومنحل شود بلکه وجود این شورا با عث جلب بودجه چشمگیری  میشود که مصرف ان را تنها عناصر ما فیائئی میدانند وبس.لذا استراتیژی  حکومت این است تا این تشکیل را بخاطر جلب سر مایه از منابع مشخص خصوصا دفتر یو اس آی دی نگهدارد.اگر صلح بوجود آید وجنگ ختم شود دیگر نه به شورای عالی صلح ضرورت است ونه هم پول زیر این نام به جیب حلقات مشخص در داخل نظام میریزد.این نظام همه مردم را به پول معتاد کرده آنیکه سلاح خودرا بز مین میگذارد یک چپن کاردارد با واسکت با جیب کلان  حلقات ما فیائئی گزارش تسلیم دو صد نفر تر تیب میکنند ولی برای ذه تا بیست نفر مصرف میکنند این هم یک  نمونه از حکومت ما فیا ئی است که از تمام ساختار ها بهرۀ اقتصادی میگیرند.

  1. دی دی آر..واهداف آن.

با آنکه هدف دی دی آر خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول عنوان شد اما استراتیژی واقعی  این پروسه ضعیف سازی گروپ های مسلح مخالف طالبان وبر گرداندن طالبان از کوه ها به قریه ها بود تا جنگ ادامه پیدا کند.به همین دلیل با خلع سلاح افراد مسلح طرفدار دولت که در چوکات تشکیل ارگانهای امنیتی نبود در مناطق خلع امنیتی بوجود آوردند واین خلع را توسط طالبان پر کردند  که امروز شاهد حضور گسترده ای طالبان در منا طق مختلف کشور. هستیم.حضور طالبان وساختار داعش خود بخود به معنی ادامه جنگ وسرازیر شدن پول از طرف دونر هاست. پروژه های ارتقای ظرفیت، دادن ارقام نا درست کشته وزخمی مخالفین ویا تسلیمی افراد توسط امنیت ملی ومصرف پول های هنگفت اپرا تیفی .ویا اینکه کار مندان امنیت  از کشف مین ها وسلاح ها خبر میدهند همه حرکت ما فیائی در جهت کسب امتیاز پولی ورتبوی است لذا این حکومت در تمام عرصه ها ما فیا ئی عمل میکند.

  1. شرکت های امنیتی غیر دولتی.

پروسه دیگری که با عث چور وچپاول دارائی های افغانستان شد وجود صد ها شرکت امنیتی غیر دولتی بود .ما فیا غالبا با خارجی ها یکجا کار کرده وبین شان هم آهنگی بوده است .در ابتداء کمیت نیرو های امنیتی افغانستان را بحدی کم گرفتند که بدون وجود شرکت های امنیتی داخلی وخارجی امنیت رئیس جمهور هم تضمین وتا مین نمیشد .برخی ازین شر کت های امنیتی عملا با مخالفین مسلح تماس داشتند که گویا پیشروی کاروانهای دولتی را کمین بزنید وبا آمدن ما فرار کنید این مسئله در مسیر راه قندهار ارزگان وهمچنان مسیر قندهار هلمند وفراه وهرات بار ها تکرار شده است.نه تنها شرکت های امنیتی بلکه اداراتی که بنام پی آر آر وسی بی آر با معاشات دالری مقرر میشوند نیز از پروسه های ما فیائ یاست که با تقرر افراد مربوط به تیم های خاص بودجه هنگفت صرف این پروگرامهای بی نتیجه شده است.به همین تر تیب  بر نامه موتر های ضد مرمی برای افرادیکه پیاده هم بگردند کس مزاحم شان نمیشود ویا ارتقای معاشات کارمندان ارگانهای عدلی وقضای که همه ما فیا ئی است.افزایش معاشات این گرگ ها به هیچصورت زخم ملت گوسفندی افغانستان را کم نکرد.هنوز هم رئیس جمهور خود سرانه تشکیلات وزارتخانه میسازد وافراد مورد نظرش را وزیر میسازد.اینکه مشاورین بیسواد وامتیاز گیر چند است خدا خودش میداند.

  1. طوریکه گفته آمد مسئله عودت مهاجرین  نیز از چشمه ما فیا آب میخورد اگر دقت کنید از زمان سقوط طالبان تا هنوز بودجه هنگفتی بنام عودت مهاجرین از منابع مختلف اخذ میگردد اما وضعیت یکسان است.این پروسه با عث شده زیر نام عودت کنندگان ده ها ملیون دالر از کشور های کمک کننده اخذ گردد وزمین های در داخل افغانستان بنام مهاجرین توزیع شود اما در عمل هیچ تغییر در کمیت مهاجرین افغان در خارج ویا خارج شدن شان از کشور بوجود نمی اید تازه اینکه برای کشور های اروپای نیز تعهد سپرده اند که از عودت پناهنده ها بکشور استقبال میکنند…در حا لیکه پول را میگیرند ولی  مردم را مجبور به ترک کشور میکنند.طی پانزده سال  که گذشت ملیونها دالر بخاطر بهبود زندگی عودت کنندگان هزینه شده اما هیچ تغییر در وضعیت عودت کننده بوجود نیامده است..به همین تر تیب تنظیم قرارداد های ساختمانی  ، تر میم جاده ها وسائر پروژه های زیر بنائی وفروش آن به چندین شرکت خورد وکلان سر انجام هیچ.نه سرکی است نه بندی برق وجاده. اختلاس شده ولی اختلاسگر معلوم نیست.این را میگویند سیستم ما فیائیئ یعنی رگه ها وشبکه های حکومتی در افغانستان از کوچک تا بزرگ همه ما فیائی است وهیچ کاری بدون رشوت اجرا نمیشود وحتی مردم عام  نیز به پول معتاد شده اند.ایشان هم بدون رشوت یک گپ مفت نمی زنند .رائی خودرا بخاطر اهلیتی کسی نمیدهند فقط می پرسند چند میدهدید این است زندگی ما فیائیی.